Voortgang herstructurering wijken

Vacature wijk Dorpskerk-Noord
Vanaf januari van dit jaar houdt het ons bezig: hoe gaan we in Hervormd Nunspeet verder met de vacante predikantsplaats van wijk Dorpskerk-Noord. Als eerste heeft de wijkkerkenraad van wijk Noord zich bezonnen op de nieuwe situatie. De wijkkerkenraad is na een korte bezinningsperiode in januari tot de conclusie gekomen dat onder de huidige omstandigheden het niet meer gewenst is om het beroepingswerk voor een reguliere wijkpredikant op te starten. Op de wijkavond in mei zijn de afwegingen die hebben geleid tot deze conclusie met de wijkgemeente Noord gedeeld.
Ook het college van kerkrentmeesters heeft op basis van de financiële cijfers van onze kerkelijke gemeente geconcludeerd dat het niet mogelijk is opnieuw een nieuwe wijkpredikant te gaan beroepen. De begrotingscijfers van de laatste jaren (en de meerjarenbegroting voor de komende tijd) zijn ontoereikend voor vijf fulltime predikantsplaatsen.

Herstructurering wijken
Een volgende conclusie is dat er een herstructurering moet komen van de wijken. Een doorstart met vier wijken is nu onvermijdelijk. De algemene kerkenraad heeft inmiddels een voorstel uitgewerkt hoe het verder kan met vier wijken. Dit voorstel is, samen met een hierop aangepaste plaatselijke regeling, besproken met de leden van het moderamen van de andere wijken. Vervolgens zijn op 30 mei de voorstellen toegelicht en besproken tijdens een ambtsdragersvergadering voor alle wijkkerkenraadsleden. De voorstellen voor de nieuwe wijkindeling (vier wijken: wijk Hulshorst, wijk Dorpskerk, wijk Opstandingskerk, wijk Sionskerk) en het concept plaatselijke regeling worden op dit moment besproken in de wijkkerkenraden. Zij stellen elk hun bevindingen en adviezen op schrift.

Traject
Het doel is nu om op korte termijn tot goed overwogen en gedragen besluiten te komen. Het nieuwe kerkelijke seizoen is begonnen en er is veel werk in de wijken. Op dit moment wordt de samenvatting gemaakt van de terugkoppelingen van de beraadslagingen in de wijkkerkenraden. De algemene kerkenraad streeft ernaar om eind september tot eindconclusies te komen. Deze zullen begin oktober besproken worden met de moderamina van de wijkkerkenraden. Het plan is om medio oktober (voorlopige datum 12 oktober a.s.) een informatieavond voor de hele kerkelijke gemeente te organiseren. U wordt als gemeentelid dan verder geïnformeerd en gehoord. Het streven is om eind oktober definitieve besluiten te nemen. Hierna kan de implementatie concreet worden.

Tijdens het hier weergegeven traject zullen nog de nodige individuele gesprekken gevoerd worden. Eén en ander in goed overleg met wijkkerkenraad Dorpskerk-Noord.

Pastoraat
Naast de zorg voor de definitieve besluitvorming over de structuur met de wijken is er nu bezinning op het pastoraat. Met dankbaarheid kunnen we constateren dat het pastoraat goede voortgang heeft kunnen vinden met proponent H. Rodenhuis. Hij zet zich voortreffelijk in vanaf mei 2017. De algemene kerkenraad wil samen met de wijkkerkenraden zo snel mogelijk zoeken naar de mogelijkheden voor continuering in de komende tijd. Het college van kerkrentmeesters geeft hiervoor het financiële kader. Het streven is om een zo optimaal mogelijke pastorale situatie te creëren voor de gehele gemeente. Diverse wijken worden groter door de integratie van de wijk Dorpskerk-Noord. Het geheel vraagt om een evenwichtige pastorale invulling. De mogelijkheden hiervoor worden nu in beeld gebracht zodat besluitvorming met het oog op een langere periode mogelijk wordt.

In het volgende kerkblad komt meer informatie over de voortgang en de gemeenteavond van medio oktober.

Wijand de Jager,
scriba algemene kerkenraad