Begroting 2019 College van kerkrentmeesters

Begroting 2019
BATEN
baten onroerende zaken   35.000
rentebaten en dividenden        500
bijdragen levend geld 838.000
overige lasten en baten   39.450
totaal baten 912.950
LASTEN
Dotatie voorziening groot onderhoud 110.000
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen   72.000
afschrijvingen   47.120
229.120
pastoraat 411.000
lasten kerkdiensten, catechese, etc.   35.000
verplichtingen/bijdragen andere organen   47.500
493.500
salarissen 187.000
kosten beheer en administratie   31.000
rentelasten/bankkosten     2.000
220.000
totaal lasten 942.620
RESULTAAT (Tekort) -29.670

Toelichting

In het nieuwe testament woont God in Zijn gemeente. Gods aanwezigheid in deze wereld wordt zichtbaar in deze wereld doordat de gemeente leeft in afhankelijkheid van God bij het oefenen van de diaconale- en missionaire taken (dichtbij) en uitzenden van gemeenteleden naar andere werelddelen (veraf).

De gemeente is erg belangrijk om te laten zien wie God is. Dit komt ook tot uitdrukking in de begroting. We investeren in de gemeente veel geld. De kosten die hiermee direct verband houden zijn de salariskosten van de vier predikanten en de pastorale hulpen die werkzaam zijn in onze gemeente. In totaal één fulltime plaats die ingevuld werd in 2018 door drie personen  te weten: Broeder Van Rikxoort, Proponent Rodenhuis en Ds. Van Sliedregt. De gastpredikanten die voorgaan in de erediensten en afdrachten aan de landelijke kerk. In totaal is dat een bedrag van € 493.500,–.

Hier tegenover staat dat we veel mogen ontvangen. De predikanten mogen geestelijk leiding geven aan de gemeente. Dit doen ze door het leiden van de diensten. Op deze wijze mogen we ons als gemeente oefenen in het dienen van God. De Bijbel wordt door hen uitgelegd. We worden opgeroepen om te kiezen voor God en de Here Jezus (na) te volgen in het dienen. Verder zijn zij bezig om de gemeente toe te rusten en te vormen in (huwelijks) catechese/follow me, kringwerk, leerhuis, Bijbelse kernwoorden en discipelschap. De predikanten mogen samen met de pastorale hulpen – namens God en u – gemeenteleden bezoeken in hun eenzaamheid of in een periode waarin gemeenteleden (grote) zorgen hebben. Op deze wijze lopen zij een eindje met ons mee door de woestijn van ons leven op weg naar het Koninkrijk wat komt. De landelijke kerk helpt ook mee om de gemeente op te bouwen door het aanbieden van materiaal wat we kunnen gebruiken.

In de gemeente gaat het dus altijd om mensen.

We kennen ook indirecte kosten. Als gemeente komen we graag samen in een gebouw voorzien van stoelen/banken, waar het in de winter lekker warm is en zomers het liefs koel. Hieraan is niet altijd te voldoen maar met hulpmiddelen kunnen we soms wel wat regelen. Verder zorgen we dat de predikanten een dak boven hun hoofd hebben, zodat zij als ze beroepen worden zich daar geen zorgen over hoeven te maken. Op het salaris van de predikant wordt overigens huur ingehouden. Ze wonen dus niet gratis. Dit wordt vermeld om misverstanden te voorkomen. Naast de vier kerken en de vier pastorieën hebben we nog de beschikking over “De Rank”. De kosten van deze gebouwen en inventaris (inclusief afschrijving) zijn in totaal ruim  € 229.000,–.

Verder worden we bijgestaan door medewerk(st)ers van het kerkelijk bureau, beheerders/kosters van de kerkelijke gebouwen en kosten zoals drukwerk, telefoon, accountant en verzekeringen. In totaal € 220.000,–. Dit betekent dat de financiële- en leden administratie voor ons verzorgd wordt. Dat er op tijd liturgieën gemaakt worden voor ere-, trouw- en rouwdiensten. De collectes geteld worden en het geld op de bank komt te staan. Collectemunten worden uitgegeven. De agenda voor de verhuur van de kerkelijke gebouwen goed beheerd wordt. De gebouwen schoongemaakt worden en dat de kosters zorgen dat zondags alles in orde is. Achter de schermen gebeurt er ontzettend veel werk. Als we hiervoor geen betaalde krachten zouden hebben dan moeten we een nog groter beroep doen op vrijwilligers.

De totale kosten zijn voor het jaar 2019 geraamd op ruim € 942.500,–.

Ontvangsten

De begrote baten uit onroerende zaken zijn begroot op € 35.000,–. Dit zijn de ontvangsten voor de verhuur van kerken en kerkelijke gebouwen.

De bijdragen ‘levend geld’ zijn geraamd op € 838.000,– en deze bestaan uit vrijwillige bijdragen, actie kerkbalans (€ 600.000), collecten in kerkdiensten (€ 145.000), giften (€ 25.000), ontvangsten voor solidariteitskas (€ 55.000) en overige bijdragen (€ 13.000).

Onder de overige lasten- en baten is opgenomen het positieve saldo van het kerkblad (€ 26.000), van de kerkradio (€ 7.000) en overig (€ 6.450).

Kerkbalans

Naar aanleiding van de preek gehouden in de Sionskerk op dankdag 2018 het volgende:

In 1 Kronieken 29 zien we dat David ook een actie op touw zette om de voorbereidingen te treffen voor de bouw van de tempel. Dit wordt uitvoerig beschreven en de schrijver maakt ons dat niet bekend om te pronken, maar wil laten zien dat iemand die geeft voor de dienst van God ook vrijgevig wordt.

We lezen onder andere dat David 3000 talent goud geeft. De hoofden van de families geven met de ​leiders​ van de stammen van Israël, de ​leiders​ over duizend en over honderd, en de opzichters over het werk van de ​koning 5000 talent goud. In totaal 8000 talent goud en nog het nodige andere materiaal. Als we ons beperken tot het goud dan moet dit om gigantische bedragen zijn gegaan. Volgens de Herziene Statenvertaling is een talent goud 30 kilo. Als we dan bedenken dat de prijs van goud vaak uitgedrukt wordt in grammen dan gaan de nullen je duizelen. Conclusie men had wel heel veel over voor het huis van God.

Het zou mooi zijn als we het begrote tekort om kunnen zetten in een positief saldo. Hiervoor is nodig dat de toezeggingen over 2019 zo’n € 50.000 meer zijn dan in 2018. Als we dat met elkaar doen dan moet dit haalbaar zijn. Uitgaande dat 2000 leden bijdragen en bereid zijn om € 2 per maand meer toe te zeggen dan betekent dit een stijging van € 48.000 (2000 x 2 x 12). Laten we niet te snel denken het is maar € 2 per maand. Dit is de moeite niet dus laten we het maar achterwege. Vele kleintjes maken een groot geheel !!!

Mocht u de afgelopen jaren uw bijdragen hebben verminderd dan kunnen daar hele goede redenen voor zijn. Immers kunnen uw persoonlijke omstandigheden gewijzigd zijn of hebt u last gehad van de economische crisis. Hiervoor hebben we alle begrip. Mocht het zo zijn dat u minder bent gaan bijdragen wegens ongenoegen over het beleid of andere kerkelijk gerelateerde zaken dan kunt u dit melden bij het kerkelijk bureau. Vervolgens gaan we graag hierover met u in gesprek.

Het volk was verblijd over hun vrijwillig geven, want zij gaven met een volkomen ​hart​ vrijwillig aan de HEERE. Ook ​koning​ ​David​ verblijdde zich in hoge mate. (1 Kron. 29 vers 9)

Tenslotte

Er blijven altijd mensen die leven onder de armoedegrens. Dit is ook in Nunspeet het geval. Het is zeker niet de bedoeling om deze mensen een schuldgevoel aan te praten als we een beroep doen op uw vrijgevigheid. We beseffen nog steeds dat Jezus zei:

“Werkelijk, Ik zeg u dat deze arme ​weduwe​ er meer dan allen in geworpen heeft. Want die allen hebben van hun overvloed daarin geworpen als offergave aan God, maar zij heeft van haar armoede alles wat ze voor haar levensonderhoud had, daarin geworpen.” (Lucas 21 : 3 en 4)

Gert van Meulen

(voorzitter College van Kerkrentmeesters)