Begroting 2019

In het oude testament was de tempel een teken en zegel van Gods aanwezigheid in deze wereld. God woonde in de tempel.

In het nieuwe testament woont God in Zijn gemeente. Gods aanwezigheid in deze wereld wordt zichtbaar in deze wereld doordat de gemeente leeft in afhankelijkheid van God bij het oefenen van de diaconale en missionaire taken (dichtbij) en uitzenden van gemeenteleden naar andere werelddelen (veraf).

Ontvangsten
De begrote baten uit onroerende zaken zijn begroot op € 35.000,-. Dit zijn de ontvangsten voor de verhuur van kerken en kerkelijke gebouwen.

De bijdragen ‘levend geld’ zijn geraamd op € 838.000,- en deze bestaan uit vrijwillige bijdragen, actie kerkbalans (€ 600.000,-), collecten in kerkdiensten (€ 145.000,-), giften (€ 25.000,-), ontvangsten voor solidariteitskas (€ 55.000,-) en overige bijdragen (€ 13.000,-).

Onder de overige lasten- en baten is opgenomen het positieve saldo van het kerkblad (€ 26.000,-), de kerkradio (€ 7.000,-) en overig (€ 6.450,-).

Kerkbalans
Naar aanleiding van de preek gehouden in de Sionskerk op Dankdag 2018 het volgende:

In 1 Kronieken 29 zien we dat David ook een actie op touw zette om de voorbereidingen te treffen voor de bouw van de tempel. Dit wordt uitvoerig beschreven en de schrijver maakt ons dat niet bekend om te pronken, maar wil laten zien dat iemand die geeft voor de dienst van God ook vrijgevig wordt.

We lezen onder andere dat David 3.000 talent goud geeft. De hoofden van de families geven met de leiders van de stammen van Israël, de leiders over duizend en over honderd en de opzichters over het werk van de koning 5.000 talent goud. In totaal 8.000 talent goud en nog het nodige andere materiaal. Als we ons beperken tot het goud dan moet dit om gigantische bedragen zijn gegaan. Volgens de Herziene Statenvertaling is een talent goud 30 kilo. Als we dan bedenken dat de prijs van goud vaak uitgedrukt wordt in grammen dan gaan de nullen je duizelen.
Conclusie: men had wel heel veel over voor het huis van God.

Toezeggingen actie kerkbalans
Hiernaast treft u een overzicht aan van de toezeggingen zoals deze de laatste vier jaar door gemeenteleden zijn gedaan.

In tegenstelling tot veel gemeenten kunnen we concluderen dat hier een positieve lijn in zit. De toezeggingen zijn gestegen en de mensen die niet bijdragen zijn iets minder geworden. Hiervoor zijn we erg dankbaar en we hopen dat deze trend zich voortzet in 2019.

Het zou mooi zijn als we het begrote tekort om kunnen zetten in een positief saldo. Hiervoor is nodig dat de toezeggingen over 2019 zo’n € 50.000,- meer zijn dan in 2018. Als we dat met elkaar doen dan moet dit haalbaar zijn. Uitgaande dat 2.000 leden bijdragen en bereid zijn om € 2,- per maand meer toe te zeggen dan betekent dit een stijging van € 48.000,- (2.000 x 2 x 12). Laten we niet te snel denken ‘het is maar € 2,- per maand’. Dit is de moeite niet, dus laten we het maar achterwege. Vele kleintjes maken een groot geheel.

Mocht u de afgelopen jaren uw bijdragen hebben verminderd dan kunnen daar hele goede redenen voor zijn. Immers kunnen uw persoonlijke omstandigheden gewijzigd zijn of hebt u last gehad van de economische crisis. Hiervoor hebben we alle begrip. Mocht het zo zijn dat u minder bent gaan bijdragen wegens ongenoegen over het beleid of andere kerkelijk gerelateerde zaken dan kunt u dit melden bij het kerkelijk bureau. Vervolgens gaan we graag hierover met u in gesprek.

Het volk was verblijd over hun vrijwillig geven, want zij gaven met een volkomen hart vrijwillig aan de HEERE. Ook koning David verblijdde zich in hoge mate. (1 Kronieken 29: 9)

Tenslotte
Er blijven altijd mensen die leven onder de armoedegrens. Dit is ook in Nunspeet het geval. Het is zeker niet de bedoeling om deze mensen een schuldgevoel aan te praten als we een beroep doen op uw vrijgevigheid. We beseffen nog steeds dat Jezus zei:

“Werkelijk, Ik zeg u dat deze arme weduwe er meer dan allen in geworpen heeft. Want die allen hebben van hun overvloed daarin geworpen als offergave aan God, maar zij heeft van haar armoede alles wat ze voor haar levensonderhoud had, daarin geworpen.” (Lucas 21: 3 en 4)

Gert van Meulen, Voorzitter CvK