Begroting 2019

Onlangs schreven we over de tempel in het oude testament. De tempel was een teken en zegel van Gods aanwezigheid in deze wereld. God woonde in de tempel.

In het nieuwe testament woont God in Zijn gemeente. Gods aanwezigheid in deze wereld wordt zichtbaar in deze wereld doordat de gemeente leeft in afhankelijkheid van God bij het oefenen van de diaconale- en missionaire taken (dichtbij) en uitzenden van gemeenteleden naar andere werelddelen (veraf).

De gemeente is erg belangrijk om te laten zien wie God is. Dit komt ook tot uitdrukking in de begroting. We investeren in de gemeente veel geld. De kosten die hiermee direct verband houden zijn de salariskosten van de vier predikanten en de pastorale hulpen die werkzaam zijn in onze gemeente. In totaal één full-time plaats die ingevuld werd in 2018 door drie personen te weten: Broeder Van Rikxoort, Proponent Rodenhuis en Ds. Van Sliedregt. De gastpredikanten die voorgaan in de erediensten en afdrachten aan de landelijke kerk. In totaal is dat een bedrag van € 493.500,–.

Hier tegenover staat dat we veel mogen ontvangen. De predikanten mogen geestelijk leiding geven aan de gemeente. Dit doen ze door het leiden van de diensten. Op deze wijze mogen we ons als gemeente oefenen in het dienen van God. De Bijbel wordt door hen uitgelegd. We worden opgeroepen om te kiezen voor God en de Here Jezus (na) te volgen in het dienen. Verder zijn zij bezig om de gemeente toe te rusten en te vormen in (huwelijks)catechese/Follow Me, kringwerk, leerhuis, Bijbelse kernwoorden en discipelschap. De predikanten mogen samen met de pastorale hulpen – namens God en u – gemeenteleden bezoeken in hun eenzaamheid of in een periode waarin gemeenteleden (grote) zorgen hebben. Op deze wijze lopen zij een eindje met ons mee door de woestijn van ons leven op weg naar het Koninkrijk wat komt. De landelijke kerk helpt ook mee om de gemeente op te bouwen door het aanbieden van materiaal wat we kunnen gebruiken.
In de gemeente gaat het dus altijd om mensen.

We kennen ook indirecte kosten. Als gemeente komen we graag samen in een gebouw voorzien van stoelen/banken, waar het in de winter lekker warm is en zomers het liefs koel. Hieraan is niet altijd te voldoen, maar met hulpmiddelen kunnen we soms wel wat regelen. Verder zorgen we dat de predikanten een dak boven hun hoofd hebben, zodat zij als ze beroepen worden zich daar geen zorgen over hoeven te maken. Op het salaris van de predikant wordt overigens huur ingehouden. Ze wonen dus niet gratis. Dit wordt vermeld om misverstanden te voorkomen. Naast de vier kerken en de vier pastorieën hebben we nog de beschikking over “De Rank”. De kosten van deze gebouwen en inventaris (inclusief afschrijving) zijn in totaal ruim € 229.000,–.

Verder worden we bijgestaan door medewerk(st)ers van het kerkelijk bureau, beheerders/kosters van de kerkelijke gebouwen en kosten zoals drukwerk, telefoon, accountant en verzekeringen. In totaal € 220.000,–. Dit betekent dat de financiële- en ledenadministratie voor ons verzorgd wordt. Dat er op tijd liturgieën gemaakt worden voor ere-, trouw- en rouwdiensten. De collectes geteld worden en het geld op de bank komt te staan. Collectemunten worden uitgegeven. De agenda voor de verhuur van de kerkelijke gebouwen goed beheerd wordt. De gebouwen schoongemaakt worden en dat de kosters zorgen dat zondags alles in orde is. Achter de schermen gebeurt er ontzettend veel werk. Als we hiervoor geen betaalde krachten zouden hebben dan moeten we nog een groter beroep doen om vrijwilligers.

De totale kosten zijn voor het jaar 2019 geraamd op ruim € 942.500,–. De volgende keer zullen we wat schrijven over de inkomsten.

De ontwerp begroting 2019 is vastgesteld door het college van kerkrentmeesters en besproken in de Algemene Kerkenraad. De begroting ligt in haar geheel voor u als lid van de gemeente ter inzage op het kerkelijk bureau en is ook online te raadplegen. U krijgt de gelegenheid uw mening over de begroting kenbaar te maken tot en met 15 december a.s.

Prins Alexandererf 73
Dit is het adres van de voormalige pastorie waarin Ds. Bloemendal het laatst gewoond heeft. Na zijn vertrek is deze pastorie tijdelijk verhuurd. Nog niet zo lang geleden zijn de huurders verhuisd naar een andere woning, waardoor de pastorie nu leeg staat. Het aantal predikantsplaatsen is in onze Hervormde gemeente gedaald van vijf naar vier, waardoor deze pastorie niet meer als zodanig gebruik behoeft te worden. Het college van kerkrentmeesters heeft toestemming gekregen van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Gelderland (CCBB) en van de Algemene Kerkenraad om de pastorie te verkopen. Daarom wordt de pastorie vanaf maandag 17 december a.s. te koop aangeboden via Van de Loosdrecht Makelaars, F.A. Molijnlaan 28, 8071 AG Nunspeet, tel 0341 252 363. Uiteraard kunt u vanaf die datum ook de woning bekijken via de website van deze makelaar of Funda. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de eerdergenoemde makelaar.

Tenslotte
We leven mee met de beheerders van de kerken Opstandingskerk en Sionskerk, de families Beek en Pluim. Zij stonden kortgeleden bij het open graf van respectievelijk hun schoonzoon en van hun broer en zwager. Beiden mensen waren nog jong en laten een lege plaats achter in hun gezin en familie. In deze donkere dagen voor kerst hopen we toch dat ze troost mogen putten uit het Woord van God. We mogen in deze adventstijd Jezus verwachten Die de dood heeft overwonnen. Dat mag ons troosten, maar het gemis en de lege plaats blijft.

God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.
Daarom vrezen wij niet,
al wankelt de aarde en
storten de bergen in het diepst van de zee.
Ps 46:2-3 (BGT)
Gert van Meulen, Voorzitter CvK