Hemelburger op aarde

‘Ons burgerschap is echter in de hemelen… (Filippenzen 3:20, 21)’

Burgers van het Koninkrijk der Nederlanden zijn we. Waar haalt Paulus het vandaan? Ook burgers van het Koninkrijk der hemelen? Het brengt me in verwarring. Laat ik eerst iets verduidelijken. Je moet weten dat het woord ‘burgerschap’ in Filippi een dubbele betekenis had. Filippi was een kolonie in het Romeinse Rijk. Ze waren burgers van het land waarin Filippi lag en tegelijk burgers van het Romeinse Rijk. Dat laatste vonden ze nog veel belangrijker.

Hemels burgerschap
Paulus wil eigenlijk het hemels burgerschap boven alles uittillen. Voor ieder die gelooft. Want levend geloofsleven beïnvloedt je leven van alledag. Dat gaat zover dat je levenswandel in de hemel is (Statenvertaling Fil. 3:20a). Maar daar kan ik toch in de verste verte niet bij? Ik weet geen eens waar de hemel is. Uit de Bijbel mogen we er echter meer over weten. De hemel is de woonplaats van God. Daar staat de troon. Daar regeert Jezus Christus. Hij is na Golgotha en het open graf zegenend naar de hemel gegaan. Jezus Christus bidt voor zondige mensen wereldwijd, voor allen die Hem van de Vader gegeven zijn. Vader en Zoon hebben de Geest uitgestort. Wegwijzer en Trooster, Gever van gaven en vruchten.

Directe verbinding met de hemel
Wij vinden het al heel wat als we via computer, internet, mobiel contact hebben met het andere eind van de wereld. Er is een directe verbinding met de hemel. Hoe dan? Via de op aarde beginnende kennis van Christus. Voor Paulus is Christus het een en het al geworden. Eens zelf een vijand van het kruis huilde Paulus als mensen vijanden van het kruis bleven. Door scha en schande is Paulus erachter gekomen dat die ene Rechtvaardige en Gehoorzame, de Heere Jezus Christus, alles meebrengt tot zaligheid. Naar God en de naaste toe. Met je buik als god kom je om met aards genot. Het is heel wat beter om het zondige begeren af te leren. Pas intussen wel op voor een misverstand… tel je zegeningen op aarde één voor één en vergeet er geen. Iets goeds lekker vinden, dat iets je smaakt mag. De realiteit is jammer genoeg ook vaak moeite en verdriet.

Pastorale handreiking
Het leven zonder Christus brengt alleen schadeposten. Je gaf jezelf mooie cijfers, maar maakte de schuld groter. Negatief saldo. Roodstand. Eeuwige winst mag je boeken door Christus met hoofd en hart te kennen. Hem kennen die aan het kruis hing, het onschuldige, smetteloze Lam. Erachter komen wie door dood en graf is heengegaan, Jezus Christus, Opstanding en Leven. Hij als Volmaakte heeft de volmaaktheid bereikt. Wij nog niet. Wij blijven leren zoeken wat boven is (Kolossenzen 3:1-4). Wij hebben nog veel te stellen met de oude en de nieuwe mens (Kolossenzen 3:5-17).

Dood en graf nemen eeuwige winst niet af
Weer kan ik er niet bij. U en jij misschien ook niet. We staan op de begraafplaats. Is dit dan het einde? Nee zegt Paulus… lees Filippenzen 3:21. Dat raakt aan de lofzang op Christus uit Filippenzen 2. Christus zondaarsvolk mag delen in de heerlijkheid. Wat een ellende als je door eigen schuld in die verheerlijking niet wil delen. Je leidt in leven en in sterven verlies. Als ik Paulus goed begrepen heb, wenst hij dat iedereen het hem door genade nazegt: ‘Het leven is mij Christus en het sterven winst’ (Fil. 1:21).

C. van Sliedregt