Israëlzondag 7 oktober

7 OKTOBER 2018 ISRAËLZONDAG! MAAR … WAAROM EIGENLIJK?

Op 7 oktober was het Israëlzondag, maar waarom eigenlijk? Eeuwenlang heeft de kerk gedacht de plaats van Israël te hebben ingenomen. Het plan van God (zie het Oude Testament) om via Israël Jezus de Christus naar de wereld te zenden heeft, in wat wij wel het jaar ‘nul’ noemen, plaatsgevonden. Daarmee is, zo meende men, de roeping van Israël tot een einde gekomen. Bovendien heeft het overgrote deel van dit volk Jezus niet als Messias aanvaard! Gevolg: Israël heeft afgedaan; in het kerkelijk denken en handelen was geen plaats voor Israël meer nodig.

Met name na W.O. II is hierin een omslag gekomen. De genocide op het Joodse volk èn de oprichting van de staat Israël hebben er voor gezorgd, dat men met andere ogen naar dit volk en naar de wijze waarop in de Bijbel over hen wordt gesproken, is gaan kijken. Dè grote ontdekking was, dat de rol van Israël in het heilshandelen van God helemaal niet is uitgespeeld! In het Oude Testament wordt, bij monde van de profeten, gesproken over eeuwige beloften en de apostel Paulus heeft het in de Brief aan de Romeinen over een geheimenis. Dit namelijk, ‘dat voor een deel over Israël verharding is gekomen’ (Rom.11: 25), ‘dat ze weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden zijn vanwege u – heidenen – , maar dat ze, wat de verkiezing betreft, geliefden zijn vanwege de vaderen’ (Rom. 11:28). En ook, dat ‘zó heel Israël zalig zal worden'(Rom. 11:25). Dezelfde Paulus schrijft, in een beeld van een olijfboom en zijn takken, aan de Gemeente te Rome: ‘U draagt de wortel niet, maar de wortel (= Israël) ù’ (Rom. 11:18). Dit geldt de hele christenheid!

De Protestantse Kerk van Nederland heeft daarom in haar belijden opgenomen onopgeefbaar verbonden te zijn met het volk Israël. En om te zorgen, dat dit niet maar louter woorden blijven is de Israëlzondag ingesteld: éénmaal per jaar, op de 1e zondag in oktober. De diensten, die op deze zondag worden gehouden, worden afgestemd op een thema, dat Israël – in Bijbelse zin – tot onderwerp heeft. De Commissie Kerk & Israël draagt hieraan bij, door de voorgangers tijdig te attenderen op materiaal dat hiervoor ter beschikking wordt gesteld. Op de Israëlzondag zelf door het uitdelen van een eigen nieuwsbrief en een blad voor kinderen. Bovendien, door een folder en het blad Israël actueel ter beschikking te stellen aan geïnteresseerden. Soms ook worden commissieleden gevraagd een bijdrage te leveren aan de dienst(en) zelf. Daarvoor en ook voor andere activiteiten, die wij het jaar door organiseren, zijn wij zeer gemotiveerd en proberen onze gemeente hierin mee te nemen.

Onze redenen?
Israël is onze ‘oudste broeder’!
En: ‘Wie Israël zegent, wordt gezegend!’ (naar Gen. 12:3)

Jacob van Balen
Ria Bredewout
Margreeth van den Berg
Marinus ten Brinke
Henk Drost
Wim Witteveen