Jaarrekening 2017

De jaarrekening over het jaar 2017 ligt in haar geheel voor de leden van de gemeente tot 9 juli 2018 ter inzage op het kerkelijk bureau, maar is hier ook online te vinden en te downloaden. De leden van de gemeente worden in de gelegenheid gesteld om hun mening over de jaarrekening kenbaar te maken door deze schriftelijk in te dienen op het kerkelijk bureau.

Op de balans zijn de bezittingen en de schulden weergegeven naar de toestand per 31 december 2017. De kerkgebouwen staan op de balans voor ruim € 500.000,–. Dit is de boekwaarde, de waarde wat er destijds voor betaald is en waarop de afschrijvingen in de loop van de jaren in mindering zijn gebracht.

De pastorieën staan erop voor ruim 2 miljoen. Dit bedrag is er in het verleden niet voor betaald, maar de waarde van het onroerend goed is enorm toegenomen in de loop van de jaren. Een aantal jaren geleden is er voor gekozen om de realistische waarde op de balans te vermelden. Daarom is de boekwaarde verhoogd met ruim 1,8 miljoen. Dit bedrag is weergegeven onder ‘Herwaarderings-reserve pastorieën’.

De waarde van de wijkgebouwen – dit betreft ‘De Rank’ en het ‘Kerkelijk Centrum De Wheme’ – is gestegen van € 400.000,– (2016) naar ruim een miljoen (2017). Dit is het gevolg van de bouw van het ‘Kerkelijk Centrum De Wheme’. In de loop van 2017 is er bijna € 700.000,– betaald. In 2018 zal het restant betaald worden en vindt er een afrekening plaats. Op het totaal wordt het bedrag – wat opgehaald is aan fondswerving en de boekwinst door de verkoop van de grond – in mindering gebracht. Dit bedrag vindt u op de balans onder “Fondsen en voorzieningen – Nieuwe Wheme”. Dit is een bedrag van bijna € 850.000,–. Hierdoor zal de boekwaarde aan het eind van 2018 aanzienlijk lager zijn dan de werkelijke investering. Het voordeel is dat er dan jaarlijks ook minder afgeschreven hoeft te worden.

Onder ‘Te ontvangen restant netto opbrengst verkoop locatie De Wheme (per saldo)’ is het bedrag opgenomen wat we nog ontvangen moeten van de burgerlijke gemeente Nunspeet voor de grond rondom de kerk. In 2016 is de eerste termijn betaald en zodra de Wheme gesloopt is zal de laatste termijn aan ons overgemaakt worden.

Achter ‘Spaarrekeningen banken’ staat een bedrag van 1,2 miljoen vermeld. Dit is een enorm bedrag, maar zal in de loop van 2018 behoorlijk slinken, omdat hier het resterende bedrag voor het ‘Kerkelijk Centrum De Wheme’ van betaald gaat worden. We zijn ontzettend dankbaar dat we zo’n investering kunnen doen zonder lening.

Zoals eerder vermeld is in het kerkblad hebben we een legaat ontvangen uit Hulshorst met de vermelding ‘bestemming Kapel Hulshorst’. Daarom is dat verantwoord onder ‘Legaat 2017 t.b.v. Kapel Hulshorst’. Welke bestemming dit in de toekomst krijgt is nog niet bekend.

Uit de bestemmingsreserve ‘Reservering t.b.v. pastoraat- jeugd en evangelisatiewerk’ wordt jaarlijks een deel van de kosten betaald voor pastorale hulpen.
De ‘Voorziening groot onderhoud’ wordt gevormd om de grote kosten van onderhoud ten behoeve van kerken, pastorieën en wijkgebouwen gelijkmatig over de jaren te verspreiden. Er is een onderhoudsplan opgesteld voor 10 jaar door een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is. De komende 10 jaar wordt verwacht dat het onderhoud in totaal 1,2 miljoen bedraagt. Daarom wordt er jaarlijks € 120.000,– aan dit fonds toegevoegd. De werkelijke kosten worden uit dit fonds betaald. Dit kan het ene jaar meer zijn dan € 120.000,– en het andere jaar minder. In 2017 was dat minder, maar de planning is dat het dak van de Dorpskerk nog een behoorlijke onderhoudsbeurt moet hebben in 2019/2020, die aanzienlijk meer kost dan € 120.000,–. Dit is dus een soort spaarpotje voor toekomstig onderhoud.

Tenslotte
Op deze manier proberen we in ‘taal’ te beschrijven wat er achter de cijfers zit. Dit is niet altijd eenvoudig. Een volgende keer zullen we dat proberen voor de resultatenrekening 2017. Misschien roept het een en ander vragen bij u op. Uiteraard stellen wij het bijzonder op prijs als u deze vragen stelt. We zullen proberen om deze vragen zo goed als mogelijk is te beantwoorden. Het doel is dat u inzicht krijgt in wat er gebeurt met uw geld. Het geld van onze gemeente is immers niet van het College van Kerkrentmeesters, maar van de Hervormde gemeente Nunspeet en dat bent u. Wij zijn door u gekozen en voelen ons door God geroepen om dat geld zo goed mogelijk te beheren.
Wij stellen uw gebed zeer op prijs.

Gert van Meulen, voorzitter CvK