Ministry cursus

Dit voorjaar gaat weer een Ministry cursus van start. Deze cursus houdt in dat we leren om luisterend te bidden met mensen. Verwachtingsvol bidden tot God en tegelijk luisteren en openstaan voor wat de Heilige Geest wil geven/doorgeven aan deze persoon.

Kortom, Ministry is kort bidden voor iemand die graag gebed wil voor zijn of haar situatie. Hier gaat eerst een gesprekje aan vooraf waar diegene aangeeft waar hij of zij mee zit en graag gebed voor wil ontvangen. Dit klinkt misschien heel formeel, maar dat is niet de bedoeling. Het zou heel gewoon moeten zijn dat je vraagt of je voor iemand mag bidden als al pratend met iemand blijkt dat hij/zij met iets rondloopt. Of dit nu gebeurt tijdens het koffiedrinken na de dienst, op bezoek bij de buren of bij familie, op je werk, op straat of tijdens een spontane ontmoeting.

Wat is het dan mooi en tegelijk ook een weg die God in woord wijst om nood of zorg samen in gebed bij Hem te brengen. Deze nood of zorg kan uiteenlopen van ergens tegen opzien, verdriet, een slechte gewoonte waar men maar niet mee kan breken, angst, een ziekte of kwaal, enz. 

Mag dit dan zomaar, kan ik dat? En hoe doe ik dit dan? Op de Ministry cursus leer je dit door onderwijs uit de bijbel, maar ook door het te oefenen. Van harte uitgenodigd om mee te doen.

De cursus wordt gehouden op:
* donderdagavond 21 en 28 maart
* woensdagavond 3 en 10 april
* woensdag of donderdag 17 en/of 25 april (in overleg vanwege de Passiestonden)

De avonden beginnen om 19.30 uur in de Opstandingskerk. De cursus is gratis. Je ontvangt een cursusboekje op de eerste avond.
Wil je mee doen?
Geef je op voor zaterdag 16 maart a.s. bij Aart de Zwaan via e-mail of bel naar 0341-251841.

WAT IS MINISTRY-GEBED?

Het ministry gebed is een gebedsmodel waarbij twee personen bidden voor een derde persoon. Een groot aantal kerken in Nederland heeft er inmiddels ervaring mee opgedaan. Het woord ‘ministry’ betekent letterlijk ‘bediening’. Deze vertaling roept echter verschillende associaties op en geeft niet precies weer wat dit gebedsmodel inhoudt. Vandaar de volgende definitie: ministry gebed is: ‘Bidden met mensen in de kracht van de Heilige Geest.’ In sommige gemeenten wordt ministry vertaald met persoonlijk gebed, persoonlijke voorbede of zegenend bidden.

Oorsprong: Het ministry-gebed is met name bekend geworden door de Alpha-cursussen en de activiteiten van New Wine. Bij ministry verwachten we dat God door zijn Geest daadwerkelijk aanwezig is (Lucas 11:13). Het gaat daarbij niet om de bidders, maar om God die door de Heilige Geest wil werken in het leven van de persoon die om gebed vraagt. In Engeland wordt gezegd: ‘Ministry is zegenen wat God aan het doen is.’ De bidders bidden met een open hart en open handen (en open ogen!) in de verwachting dat de Heilige Geest de liefde van God in de harten uitstort (Rom. 5:5).

Bijbel: Het ministry-gebed is niet één op één in de Bijbel terug te vinden. Overigens komen we in het Nieuwe Testament helemaal geen voorgeschreven gebedsmodel tegen. Ook ons gebruikelijke model van ogen dicht, handen gevouwen en hoofd gebogen vinden we niet in de Bijbel terug. Blijkbaar gaat het in de Bijbel meer om de geloofshouding en het doel dan de manier waarop er wordt gebeden. Wel kent het ministry gebed een paar kenmerken, die we in de Bijbel terug kunnen vinden, zoals handoplegging, het verwachten van de Heilige Geest, geloven dat God ook hier-en-nu aanwezig is en wil werken, elkaar zegenen, woorden van bemoediging doorgeven. Het is een vorm die God op een bijzondere manier zegent. (Als twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam…)

Kenmerken:

• Bij het ministry-gebed gaat het niet om de bidders en om hun woorden, maar het gaat er om wat de Heilige Geest wil betekenen voor de persoon voor wie gebeden wordt. Daarom wordt vaak gebeden om de aanwezigheid van de Heilige Geest en we geloven dat deze altijd komt (Lucas 11:13).

• Soms is het merkbaar dat Gods Geest aan het werk is, soms ook niet. Het gaat niet om de ervaring, maar om wat God wil doen in de persoon die om gebed vraagt.

• Er wordt gebeden met open ogen. We kunnen dan zien wat God aan het doen is en we voorkomen dat we met onze woorden Gods werk verstoren. Ook heb je zo oogcontact met je gebedspartner.

• Als we bidden staan we vaak rechtop, we houden één hand open (naar God) en leggen één hand op de schouder van de persoon. Er wordt altijd toestemming gevraagd aan degene die voor gebed komt.

• Het ‘ideale’ gebedsteam is een man en een vrouw, die samen bidden voor een derde persoon. Twee mannen, die voor een vrouw bidden, wordt niet aangeboden.

• Hoewel ministry gebed soms diep kan gaan, is het geen pastoraat. Het is een gebedsmoment van gemiddeld 10-15 minuten. Zijn er zaken die meer aandacht vragen, dan wordt er doorverwezen naar de predikant of een pastoraal team.

• Ministry gebed is niet alleen bedoeld voor grote problemen. In principe kunnen alle mogelijke onderwerpen in een ministry gebed aan de orde komen. Wel is het zo dat het onderwerp betrekking moet hebben op de persoon zelf die om gebed vraagt. Gebed voor bijvoorbeeld het zieke kind wordt niet afgewezen, maar er wordt ook nadrukkelijk gebeden voor Gods nabijheid voor de betrokkene in dat ziekteproces.

• Het is belangrijk om stiltes in te bouwen. Het gaat tenslotte om God. Ook de bidder mag zich op God richten en luisteren of God misschien wat wil zeggen voor de persoon waarvoor wordt gebeden. Mocht dat zo zijn, dan wordt dat nooit opgedrongen (‘Zo zegt de Heer’), maar wordt het voorzichtig aangeboden (‘Ik moet ergens aan denken, kun je er wat mee?’).

• Hoewel we ‘slechts’ instrumenten zijn in Gods hand en de Heilige Geest het werk doet, mogen we soms ook de volmacht en het gezag van de Here Jezus gebruiken door te zegenen en in Zijn naam vergeving uit te spreken (1 Joh. 1:9).

• Alles wat besproken wordt, is en blijft geheim. Zonder toestemming van de betrokkene wordt er niet met anderen over het gebed gesproken. Ook is het niet de bedoeling er later op terug te komen. De ministry tijd moet een plek zijn van veiligheid en vertrouwelijkheid.

Wat is de toegevoegde waarde van ministry gebed voor de gemeente?

Ministry-gebed is een uitdrukking van gemeente-zijn. In het ministry gebed zijn er een broeder en een zuster die voor iemand bidden en samen het aangezicht van God zoeken. Een volgende keer zijn de rollen omgedraaid. Er wordt voor en met elkaar gebeden en samen wordt de aanwezigheid van de hemelse Vader gezocht. Zo ben je voor elkaar een hand en een voet. Het er-zijn-voor-elkaar wordt mede door ministry vormgegeven.

Ministry gebed is een vorm van dienstbaarheid. Ministry gebed is dienst aan elkaar. Er wordt een eindje met een ander meegelopen op zijn of haar weg in het leven met God. Men stelt zichzelf ter beschikking om de ander in liefde te dienen.

Ministry gebed betekent ontspanning voor degene voor wie gebeden wordt. ‘Ik hoef zelf niet te bidden, er wordt voor mij gebeden.’ Degene die voor gebed komt, laat zich voor Gods troon brengen. Een ander persoon verwoordt wat de betrokkene denkt of voelt. Voor veel mensen is dat ontspannend: ‘Ik hoef even niets, ik kan me volledig richten op God, zonder zelf iets te moeten doen.’

Ministry gebed stimuleert de afhankelijkheid van God. Ministry gebed is het gebedsmodel van de lege handen. God moet het doen. Hij is degene die het hart van de ander kan aanraken en een leven kan vernieuwen. Het is zeer bemoedigend om te ontdekken dat als je samen bij God komt Hij door zijn Geest in ons werkt. Als bidder mag je daarin een schakeltje zijn. Je ontdekt: Ik heb niets van mijzelf in te brengen, dan alleen mijn afhankelijkheid van God.

Ministry gebed vergroot de verwachting. Als men ziet en merkt dat God nog steeds dezelfde is als duizenden jaren geleden, dat de Heilige Geest nog steeds harten aanraakt en wonderen doet als in de tijd van het boek Handelingen, dan groeit de verwachting wat God hier-en-nu wil doen. Hier in ons leven, in onze gemeente, in deze samenleving.

Ministry gebed stimuleert gebed. Samen met alle andere stimulansen stimuleert ministry gebed dat mensen meer met elkaar gaan bidden, ook buiten de gestructureerde momenten om. Bidden in de kerk is ‘gewoon’. Steeds meer kerken zien dat als mensen na de dienst met elkaar in gesprek raken er vaak daarna met elkaar wordt gebeden. Het hoort erbij. Na gesprekken op andere ‘gewone’ gelegenheden wordt vaak gebeden met en voor elkaar. Gebed wordt ‘alledaags’.

Toerusting: Om op een zorgvuldige manier om te gaan met deze manier van bidden worden regelmatig cursussen verzorgd. Tijdens deze cursussen wordt ‘geoefend’ met dit gebedsmodel en wordt onderwijs gegeven over onderwerpen als Vervulling met de Heilige Geest, Genezing, Vergeving en dergelijke. De cursussen staan vermeld op www.new-wine.nl. New Wine is een beweging die kerkelijke gemeenten wil ondersteunen in het vormgeven van geestelijke vernieuwing van de gemeente.