Een missionaire gemeente

Nederland was vroeger een christelijk land. In die zin dat de overgrote meerderheid van ons volk bij een kerk hoorde. Dat is niet meer zo. Het christelijk geloof wordt nog door slechts een minderheid van ons volk beleden. Dat vraagt van de christelijke gemeente een nieuwe oriëntatie. En dan komt het woord missionair in beeld. Een missionaire gemeente is een gemeente die weet dat ze geroepen is tot zending ver weg en dichtbij. Dat is ook ten diepste wat van een christelijke gemeente wordt gevraagd: gezonden in de wereld om te getuigen van het evangelie in woord en daad.
En daar worden niet alleen ouderlingen, predikanten, zendelingen enz. toe geroepen, maar iedere christen.

Hoe doe je dat nu als je geen ouderling, predikant of zendeling bent?
Dat is wat men tegenwoordig wel Oikos evangelisatie noemt. Oikos is het Griekse woord voor huis, maar dan in de zin van leefwereld, relatienetwerk. Elke christen heeft een bepaalde leefwereld, zijn gezin, familie, buurt, werk, etc.

Beperk je
Oikos-evangelisatie zegt dus: Beperk je tot je bestaande contacten en ga niet proberen ‘iedereen’ te bereiken. Want wie ‘iedereen’ probeert te bereiken, bereikt waarschijnlijk niemand. Je hoeft je in je eentje niet voor de hele wereld verantwoordelijk te voelen, maar je mag de liefde van God betonen aan een (klein) aantal mensen uit je naaste omgeving, uit je eigen leefwereld, je oikos.
Oikosevangelisatie in de praktijk

Levensstijl
Mensen met wie je een regelmatig contact hebt, kunnen je leven gadeslaan. Ze kunnen in je doen en laten zien wat het geloof voor je betekent en wat het in je leven uitwerkt. En een (door God) veranderd leven heeft aantrekkingskracht!

Gesprek
Oikos-relaties zijn gewoonlijk ongedwongen en ontspannen. Je komt gemakkelijk tot vertrouwelijke gesprekken. In zulke gesprekken is het niet vreemd als je heel persoonlijke dingen vertelt. En het is ook niet vreemd als je vertelt over dat wat voor jou het allerbelangrijkste is in je leven: je relatie met God.

Behoeften
Omdat je je oikos-contacten goed kent, is het niet moeilijk vast te stellen wat hun vragen, hun noden, hun zorgen, hun behoeften zijn. In ‘het grote gebod’ zegt de Here God ons dat we onze naaste moeten liefhebben. Zouden de leden van onze oikos niet onze naasten zijn? Laten we hun de liefde van de Here bewijzen in de noden, zorgen en behoeften die ze hebben.

Deze oikos-evangelisatiemethode wordt kennelijk door God gezegend. Uit onderzoeken blijkt dat vijfenzeventig procent en meer van de mensen die tot Christus komen, zeggen dat dat gebeurd is door bemiddeling van vrienden en bekenden, familieleden, collega’s of buren.