Ouderenmiddag Sionskerk

Op woensdagmiddag 12 juni werd er voor onze oudere gemeenteleden een speciale middag georganiseerd. Een grote groep ‘ouderen’ had de weg naar de Sionskerk gevonden. Hieronder een korte sfeerimpressie en een verslag van een dankbare deelnemer.

Terugblik samenkomst 70+ gemeenteleden

Woensdag 12 juni jl. werd de halfjaarlijkse bijeenkomst georganiseerd in de Sionskerk voor de (wijk-)gemeenteleden, die 70 jaar of ouder zijn. Bij binnenkomst werd iedereen in de hal hartelijk welkom geheten door een commissielid. Dat,  voor zover bekend, ook een of meerdere commissieleden inmiddels 70 jaar of ouder zijn, is hier het vermelden meer dan waard.   

Nadat er een plek was gevonden aan een van de gezellige tafels werd een kopje koffie of thee met iets lekkers  geserveerd. De opkomst was als vanouds. Namens de voorbereidingscommissie heette Mettie van Meulen iedereen welkom. Zij meldde dat om uiteenlopende reden er enkele afzeggingen waren en ze liet weten dat er een bemoedigings- of felicitatiekaart zou rondgaan om naar betrokkenen te versturen.

Vervolgens was er samenzang van enkele geestelijk liederen onder pianobegeleiding van Christa Rodenburg. Dit werd gevolgd door een muzikaal moment, waarbij op de beamer enkele prachtige liederen werden vertoond, die voor sommigen aanleiding gaven om spontaan mee te zingen/neuriën.

Mw. Koolhaas werd in de gelegenheid gesteld een door haar, samen met haar man, opgezette actie aan te kondigen. Dit was een verloting, waarvan de opbrengst bestemd was voor het realiseren van een speciale medische behandeling in Amerika van een kleindochter. Velen maakten deze spontane actie tot een succes, mede gezien het feit dat aan elk lot een prijsje was gekoppeld.  

Hierna verzorgde onze pastoraal werker broeder Johan van Rikxoort een meditatie en bad om een zegen voor de maaltijd, die aansluitend werd genuttigd. Er ontbrak een menukaart, maar iedereen liet zich verrassen. Wat er vervolgens werd aangeboden om zelf je menu samen te stellen, was teveel om op te noemen. Er kon een keuze gemaakt worden uit meer dan tien gevarieerde warme schotels. Er was echt voor elk wat wils. Hulde aan alle koks!

Op zo’n moment realiseer je je, dat we met ons dagelijks voedsel kunnen putten uit rijke overvloed, wat niet anders is dan een onverdiende zegen. Ook het dessert ontbrak niet en bestond uit een heerlijk ijsje.

De bijeenkomst werd voortgezet middels een beamerpresentatie, waarbij de alom bekende mevrouw Corrie ten Boom op indrukwekkende wijze getuigde van haar geborgenheid bij God en voor ons de boodschap, dat Hij al onze zorgen en lasten draagt, als we ons aan Hem overgeven. Ook de prachtige duetzang van het Mettie van Meulen en Martin Visser was een passend onderdeel in het geheel van het programma. 

Ook tijdens het veelzeggende lied van Sela “Ik zal er zijn” op de beamer, overtuigend gezongen door de onlangs overleden zangeres Kinga Ban, werden we op indringende wijze stilgezet bij de toekomst, die ons wacht als gelovigen. Het gezellig samenzijn werd afgesloten met Bijbellezing en uitleg door ds. Rodenburg, die daarna een dankgebed uitsprak. Hij dankte iedereen voor de aanwezigheid en vroeg applaus voor de vrijwilligers, die deze geslaagde samenkomst hebben gerealiseerd.

Bij de uitgang gaven velen blijk van waardering door iets terug te doen in de vorm van een financiële bijdrage. De opbrengst hiervan bedroeg € 213,- die bestemd is voor Wimjan van de Berg, een van de uitgezonden zendingswerkers van onze Hervormde Gemeente.        

Ook vanaf deze plaats namens alle genodigden een woord van dank aan allen, die zich hiervoor op welke wijze dan ook, hebben ingezet om deze samenkomst mogelijk te maken. Velen zijn bemoedigd en in bredere zin is de onderlinge saamhorigheid vergroot middels deze mooie vorm van gemeente zijn.

Bovenal dank aan onze God en Schepper, Die ons dit alles schonk!

Een dankbare 70-plusser