Resultatenrekening 2017

In de resultatenrekening worden aan de ene kant de uitgaven genoemd en aan de andere kant de ontvangsten. Je hoopt natuurlijk altijd dat de inkomsten meer zijn dan de uitgaven, want anders ontstaat er een financieel tekort en dat houd je niet zolang vol.

Bekijk hier de resultatenrekening.

Uitgaven
Een vorige keer heb ik al geschreven over het fonds voorziening groot onderhoud en in de resultaten rekening treffen we het bedrag aan wat we jaarlijks hieraan toevoegen.
Onder de lasten kerkgebouwen worden de kosten verantwoord van de energie, telefoon, verzekeringen en klein onderhoud. In totaal ruim € 61.000,–.
De ‘Lasten pastorieën en verenigingsgebouwen’ bedragen in totaal ruim € 24.000,– en bestaan uit klein onderhoud, verzekeringen en belastingen, energiekosten en telefoonkosten. De afschrijvingen op de kerkgebouwen, pastorieën en verenigingsgebouwen zijn in totaal afgerond € 23.000,–.

De kosten voor pastoraat zijn in totaal ruim € 390.000,–. Hieronder vallen de kosten van onze wijkpredikanten, de gastpredikanten die in de kerkdiensten voorgaan, de kosten van de pastorale medewerkers – voor zover deze niet betaald worden uit het hiervoor gereserveerde fonds – en de kosten van catechese, kerkdiensten, wijkwerk en andere contributies en bijdragen.

Jaarlijks moeten we aan de landelijke kerk geld afdragen en dit is verantwoord onder ‘Bijdragen en contributies’. Dit is een totaalbedrag van bijna € 47.800,–. Dit gaat onder de noemer Quotum-bijdrage, solidariteitskas en aan de classis een klein bedrag.
Onder Personeelskosten wordt begrepen de inzet van de medewerkers van het kerkelijk bureau, de conciërge en andere beheerders. Het gaat hierbij om€ 181.800,–. De Administratie- en beheerkosten zijn ruim € 30.600,–. Dit zijn kosten voor kantoormachines, drukwerk en papier, porti, telefoongebruik, ledenadministratie en administratie kosten. Per saldo dragen we € 4.300,– bij aan de Jeugdraad voor het plaatselijke jeugdwerk.

Ontvangsten
Onder de ‘Baten uit kerkelijke goederen’ zijn de ontvangsten inzake de verhuur van kerkgebouwen en in 2017 ook de pastorie Alexandererf verantwoord. In totaal was dit afgerond € 24.500,–.
De ‘Bijdragen gemeenteleden’ bedraagt totaal ruim € 814.000,–. Dit bestaat uit de Actie Kerkbalans, collecte-opbrengsten tijdens de erediensten, giften van gemeenteleden, bid- en dankdag collecten, solidariteitsbijdrage en verjaringsfonds.
De bijdrage voor het kerkblad en kerktefoon hebben een batig saldo van in totaal € 32.000,–

Het is duidelijk dat het werk in de kerkelijke gemeente veel geld kost, maar het mag ons ook wat kosten. We hopen uiteraard van harte dat u ons financieel blijft ondersteunen.

Tenslotte
Op deze wijze hopen we u (beter) inzicht te geven in de kosten die we als gemeente maken en waarvoor we als gemeenteleden bijdragen. Het is goed om te bedenken wat we ervoor terugkrijgen. Eigenlijk is dat niet te beschrijven. Als we bedenken dat we iedere zondag tot tweemaal toe de gelegenheid krijgen om elkaar als gemeente te ontmoeten en dat in die diensten God zelf aan het woord is. Dat Hij ons Zijn genade aanbiedt en ons de weg wil wijzen hoe we in dit leven mogen staan. Dat God ons thuis, in een tehuis of ziekenhuis op wil zoeken en een pastoraal gesprek met ons wil voeren. Hij ons wil helpen bij het opvoeden van onze kinderen.

Grote God, wij loven U
Stort Uw zegen over ons
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan
Laat ons niet verloren gaan!

Gert van Meulen, voorzitter Commissie van Kerkrentmeesters