Kerkbalans 2019

Op zondag 3 februari jl. konden we met dankbaarheid bekend maken dat de eerste telling van de toezeggingen € 571.000,– bedroeg en dat dit ruim € 10.000,– meer was dan de eerste telling in 2018. Dit werd toegezegd door 1.931 leden. Inmiddels hebben 2.000 leden een toezegging gedaan. Daarmee is het bedrag aan toezeggingen opgelopen tot € 588.000,–. Het bedrag wat in 2018 werkelijk ontvangen is bedraagt ook € 588.000,–.

Het geheel geeft een dubbel gevoel

Aan de ene kant zijn we heel erg dankbaar dat heel veel gemeenteleden gehoor hebben gegeven aan de oproep om hun toezegging te verhogen. We zijn ook heel erg dankbaar dat de toezeggingen gelijk zijn aan het bedrag wat in 2018 werkelijk ontvangen is. We zijn ook heel veel dank verschuldigd aan de medewerkers van het kerkelijk bureau en de vele vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de actie kerkbalans. De andere kant is dat we zorgen hebben over de financiële positie van onze gemeente. Er zijn gemeenteleden die anders een behoorlijk bedrag toezegden vertrokken of weggevallen. Bij andere gemeenteleden zijn de levensomstandigheden drastisch veranderd als gevolg van ouder worden of werkverandering. Dit gemis aan opbrengsten is nu opgevangen door hogere toezeggingen.

Tekort begroting blijft

In 2018 hadden we € 600.000,– aan inkomsten begroot. Dit bedrag hebben we niet gehaald. Het eindbedrag is – zoals hierboven vermeld – € 588.000.–, dus € 12.000,– minder ontvangsten dan begroot. In 2019 hebben we een tekort op de begroting van € 30.000,– en het gevaar is nu aanwezig dat dit op gaat lopen tot circa € 40.000,–.

Conclusie

Hieruit moeten we concluderen dat er naast de dankbaarheid ook nog de nodige zorgen zijn over de financiële ontwikkeling binnen onze gemeente.

Vacature Ds. Van Rumpt

Het college van kerkrentmeesters heeft via de algemene kerkenraad een solvabiliteitsverklaring aangevraagd bij het classicale college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB). Dit college ziet namens de PKN toe op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden in de kerkelijke gemeenten. Daarnaast adviseren en ondersteunen zij de colleges van kerkrentmeesters en diakenen. Het verkrijgen van deze solvabiliteitsverklaring is vereist voordat tot het uitbrengen van een beroep kan worden overgegaan. Inmiddels zijn er twee gesprekken met de CCBB gevoerd en is toegezegd dat het college binnenkort een beslissing zal nemen over een solvabiliteitsverklaring. Hieruit blijkt wel dat de beslissing over de gevraagde solvabiliteitsverklaring geen hamerstuk is.

Bezinning nodig en gebed

De financiële positie vraagt voor de toekomst een nadere bezinning om de juiste (beleids)keuzes te maken uiteraard in nauw overleg met de Algemene Kerkenraad. Er is veel gebed en geloof nodig om te geloven dat God Zijn gemeente in stand houdt. Daarom is het goed om de zorgen met elkaar te delen, maar ook in gebed voor te leggen aan Hem die niet laat varen het werk wat Zijn hand begon.

“Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” (1 Petrus 5 vers 7).

Gert van Meulen, voorzitter CvK