Update CvK november 2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de AVG. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.
Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. De landelijke kerk heeft een Model
Privacyverklaring opgesteld en deze is door ons ingevuld en voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad en de wijkkerkenraden. De eventuele opmerkingen zijn verwerkt. De verklaring is inmiddels vastgesteld en ligt nu ter inzage op het kerkelijk bureau tot en met 16 november 2018. Ook is deze verklaring te raadplegen op de website. Mocht u hierover vragen hebben of opmerkingen dan kunt u dit kenbaar maken bij het kerkelijk bureau.

Doe alsof je thuis bent
Dit gezegde wordt vaak gebruikt om iemand op z’n gemak te stellen die zich nog wat ongemakkelijk voelt bij iemand waar hij/zij nog niet zo vaak geweest is. Uiteraard hopen we dat iedereen die de kerk bezoekt zich helemaal thuisvoelt. En natuurlijk stralen we het welkom met z’n allen uit.
Bij het schoonmaken van de kerken wordt vaak waar genomen dat er kauwgum onder de stoelen en banken geplakt zit. Om dit schoon te maken kost heel veel tijd en is niet het leukste werk. We kunnen ons niet voorstellen dat dit thuis ook gebeurt en daarom zouden we dit gezegde in dit verband ook toe willen passen. Voor alle kerken geldt:
“WELKOM! DOE ALSOF JE THUIS BENT. SAMEN HOUDEN WE HET HIER SCHOON.”

Orgel Dorpskerk
Het onderhoud van het orgel in de Dorpskerk heeft al meerdere keren de aandacht gevraagd. De besluitvorming hieromtrent heeft plaatsgevonden in december 2017 en de opdracht hiervoor is verleend aan ‘J.L. van den Heuvel, orgelbouw BV’. De uitvoering is nog niet ter hand genomen, omdat ook de wens leefde om tegelijkertijd de klank van het orgel te laten verbeteren. Hiervoor heeft het college van kerkrentmeesters geen geld beschikbaar gesteld, omdat dit niet noodzakelijk is. Het college heeft wel de orgelcommissie de gelegenheid gegeven om een geldwervingsactie te starten en een jaar lang eens per maand een extra collecte te houden in de Dorpskerk. Het gewenste bedrag was € 60.000,-. De actie in de gemeente is gestopt. Helaas was tot voor kort het gewenste bedrag niet binnen. De teller stond voor kort op € 30.000,-. Op 30 oktober jl. werd een lid van het college van kerkrentmeesters aangenaam verrast met een telefoontje. Tijdens dat telefoongesprek deed een anonieme gever de toezegging om het resterende bedrag groot € 30.000,- te zullen overmaken. Dit bedrag is inmiddels ontvangen. De dankbaarheid is groot! De gesprekken over het uitvoeren van het onderhoud zijn met de orgelbouwer gestart. De werkzaamheden zullen in 2019 en begin 2020 uitgevoerd worden.

Tenslotte
Looft God, met bazuingeklank;
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank;
Looft Hem, met de harp en luit;
Looft Hem, met de trom en fluit;
Looft Hem, op uw blijde snaren;
Laat zich ’t orgel overal
Bij het juichend vreugdgeschal,
Tot des HEEREN glorie, paren.

Gert van Meulen