Update CvK december

2018
Bekijk de cijfers van de jaarrekening 2018, de begroting 2020 en een meerjarenperspectief van 2021 tot en met 2026. De jaarrekening 2018 geeft een negatief saldo te zien van ruim € 28.000,–. Dit is beperkt gebleven tot dit bedrag, omdat er ook een incidentele ontvangst was van € 22.500,–. Anders zou het negatieve resultaat ruim € 50.000,– geweest zijn.

2020 – 2025
De begroting 2020 laat een negatief saldo zien van € 6.300,– en de jaren 2021 tot en met 2025 een positief saldo van € 2.700,–. Door de inzet van € 50.000,– per jaar ten laste van de reserves – die ontstaan zijn door ontvangsten uit legaten – is dit mogelijk. Hierbij maken we wel de kanttekening dat hiermee een beeld geschetst is van de financiële positie van Hervormd Nunspeet dat is gebaseerd op het jaar 2018. De werkelijkheid is dat de lasten zeker zullen stijgen, maar hopelijk ook de inkomsten om de jaarlijkse begroting sluitend te houden.

Reserves
De reserves zijn als het ware een spaarpotje en als je daar jaarlijks een bedrag afhaalt dan betekent dit dat het spaarpotje naar verloop van tijd leeg is. Dat is in 2026 het geval. Als het negatieve saldo in werkelijkheid groter is dan begroot, is het zelfs mogelijk dat het spaarpotje eerder leeg is. Bekijk een overzicht van het verloop van de reserves.

2026
In 2026 hebben we dan een tekort van € 50.000,–. Dat betekent dus dat we vanaf heden tot 2025 na moeten denken over het te voeren beleid. Dat beleid moet dan ook financieel vertaald worden en het is noodzakelijk dat we een sluitende begroting hebben in 2026. Indien dit niet lukt – wat wij niet hopen – moeten er keuzes gemaakt worden om de financiële lasten naar beneden te brengen. Dit kan dan betekenen dat er ingrijpende bezuinigingsmaatregelen nodig zijn.

Kerkbalans
In januari 2020 is er weer de actie ‘Kerkbalans’. Uiteraard hopen we daar in januari 2020 nog op terug te komen. Misschien wilt u over het bedrag wat u gaat toezeggen alvast nadenken. De kosten stijgen ook voor de kerk en wellicht kunt u daarmee rekening houden bij de vaststelling van het bedrag wat u gaat toezeggen c.q geven. U kunt hierover ook eens een gesprek aangaan met uw partner, echtgenote en/of (klein) kinderen. Wellicht kunt u hen ook van de noodzaak overtuigen dat het belangrijk is dat er een gemeente is en blijft! Een mooie zin uit de kerkorde luidt: ‘Alle leden zijn geroepen en gerechtigd hun gaven aan te wenden tot vervulling van de opdracht die Christus aan de gemeente geeft (art. IV-2).’

Tenslotte
We willen iedereen die in het jaar 2019 de roeping in praktijk heeft gebracht hartelijk danken. Er zijn veel mensen in onze gemeente die heel veel zorgen hebben en als je dan goede wensen uitspreekt, klinkt dat vaak zo goedkoop. Toch wensen we u gezegende Kerstdagen toe en voor het nieuwe jaar VEEL HEIL EN ZEGEN. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. (1 Petrus 5:7)

Gert van Meulen, voorzitter College van Kerkrentmeesters