Update CvK juni 2019

JAARREKENING 2018

In de afgelopen vergadering van het College van Kerkrentmeesters (CvK) is de jaarrekening over 2018 behandeld en deze is nu verzonden aan de Algemene Kerkenraad om deze vast te stellen. Daarna zal de jaarrekening voor u ter inzage gelegd worden op het kerkelijk bureau en gepubliceerd worden op deze website. Helaas moesten we deze afsluiten met een negatief resultaat. We komen hier later nog op terug.

VACATURE PREDIKANT KAPEL HULSHORST

De Algemene Kerkenraad heeft na verkregen toestemming van het Moderamen van de Classicale Vergadering en het verkrijgen van een Solvabiliteitsverklaring – afgegeven door het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) – toestemming gegeven om een predikant te beroepen. Hieronder wordt toegelicht dat hier een voorwaarde aan verbonden is.

Normen

Voor een predikantsplaats is het gebruikelijk dat het aantal leden van een (wijk)gemeente als norm telt. Onze gemeente telde in totaal 6.532 leden op 14 februari 2019. Deze zijn als volgt verdeeld: Sionskerk 2.204, Dorpskerk 1.862, Opstandingskerk 1.582 en Kapel Hulshorst 884.

Korte termijn beleid

Op dit moment wordt er nagedacht over het beleid op de lange termijn. Voor de korte termijn willen we zoveel mogelijk de bestaande situatie handhaven.

Legaat t.b.v. Kapel Hulshorst

Gelet op het begrotingstekort en het aantal leden van de Kapel Hulshorst zou er alles voor te zeggen zijn om in deze vacature een part-time predikant te beroepen. Als dat gebeurt, kun je wellicht een sluitende begroting creëren en ontstaat er een evenwichtiger verdeling van de predikantsformatie. Indien we het “Legaat t.b.v. Kapel Hulshorst” nu inzetten dan doen we hiermee recht aan de schenker die dit geld bedoeld heeft om dit te bestemmen voor (wijkgemeente) Kapel Hulshorst. We kunnen hiermee bereiken dat de wijkgemeente Kapel Hulshorst nog een aantal jaren een full-time predikant kan beroepen en handhaven we voor de korte termijn het bestaande beleid.

Voorwaarde

De Algemene Kerkenraad heeft dus ingestemd met het verzoek om een full-time predikant te beroepen in wijkgemeente Kapel Hulshorst onder de voorwaarde dat jaarlijks een bedrag ingezet wordt van het fonds “Legaat t.b.v. Kapel Hulshorst” gelijk aan het exploitatietekort met een maximum van € 25.000,– per jaar. Hiermee is niets gezegd over de predikantsformatie in de Kapel Hulshorst nadat het legaat op is. Op dat moment moet de predikantsbezetting bezien worden in het licht van de dan geldende omstandigheden.

Werkgroep

De solvabiliteitsverklaring is één jaar geldig en hieraan is de voorwaarde verbonden dat de gemeente binnen drie jaar een sluitende begroting moet hebben. Dit houdt in dat we aan het eind van het jaar opnieuw een solvabiliteitsverklaring aan moeten vragen als de vacature niet vervuld is. Daarom heeft het College van Kerkrentmeesters een werkgroep ingesteld die onderzoekt op welke wijze de uitgaven verminderd en/of de inkomsten vermeerderd kunnen worden.

KERKORDE

“De openbare geloofsbelijdenis wordt afgelegd om de doop te ontvangen of te beamen, als blijk van de bereidheid om van de Heer te getuigen, medeverantwoordelijkheid te dragen in de gemeente van Christus en te blijven bij de gemeenschap van Woord en sacramenten”. Zo luidt een artikel in de kerkorde.

Wat is het mooi om te zien dat er nog zoveel jonge mensen zijn die hun geloof in onze gemeente belijden. We roepen ouderen en jongeren op om hun steentje naar vermogen bij te dragen. Ga nog eens na of de toezegging voor “Kerkbalans” goed ingevuld is. Het kan nog steeds. Neem gerust contact op met het Kerkelijk Bureau. Het is mooi om medeverantwoordelijkheid te dragen.

Gert van Meulen, voorzitter College van Kerkrentmeesters