Update CvK mei 2019

VERKOOP ALEXANDERERF

De verkoop van de pastorie aan het Alexandererf is voorspoedig verlopen. De voorlopige koopovereenkomst is getekend en de definitieve verkoop akte zal op 1 mei 2019 worden getekend bij de notaris. Voor het spoedige verloop zijn we dankbaar.

(GROOT) ONDERHOUD SIONSKERK

De Sionskerk met de daarbij behorende zaalruimte is in 1968 gebouwd en daarna zijn er enkele kleine aanpassingen gedaan, zoals de uitbreiding van de zaalruimte, verplaatsing van de consistorie en is er een berging gemaakt ten behoeve van de opslag voor de stoelen. De keuken en toiletten voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen en zijn zeker aan een update toe. Verder is er met name op zondag ruimte gebrek voor kinderoppas en kindernevendienst.

WERKGROEP

Er is in overleg met de Algemene Kerkenraad en de Wijkkerkenraad van de Sionskerk een werkgroep ingesteld. Deze werkgroep is gevraagd om een programma van eisen op te stellen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt wat ‘Noodzakelijk’ is en wat ‘Noodzakelijk en gewenst’ is. Uiteraard gaat de werkgroep hiervoor de gebruikers raadplegen. Het programma van eisen wordt voorgelegd aan het College van Kerkrentmeesters ter vaststelling en de Algemene Kerkenraad toetst dit plan of het past binnen het beleid voor de lange termijn. Afhankelijk van het besluit wordt het proces vervolgd. Dit is de uitwerking van een ontwerp.

KEUZES

Het leven bestaat uit het maken van keuzes. Dat is ook het geval hoe we omgaan met de ‘boekwinst’ die je maakt bij de verkoop van de woning aan het Alexandererf.  Deze woning staat voor een bepaald bedrag op de balans van onze jaarrekening. De verkoopprijs is hoger dan deze waarde en het verschil noemen we ‘boekwinst’. Geef je dit bedrag een bestemming of vloeit dit terug in de algemene middelen. Als je het bestemming geeft, kies je dan om dit bestemmen voor een gebouw of om de inzet van mensen te vergroten (pastorale medewerkers/predikanten).

RESERVE

Het College van Kerkrentmeesters heeft met instemming van de Algemene Kerkenraad gekozen om de boekwinst op de verkoop Alexandererf te reserveren met als bestemming ‘Aanpassing Sionskerk’. De belangrijkste afwegingen hierbij waren dat de boekwinst incidenteel geld is en op deze wijze ook voor een incidentele uitgaven benut wordt. Als deze incidentele gelden ingezet worden voor structurele uitgaven is het een zeer beperkte tijdsduur. De boekwinst wordt direct in mindering gebracht op de investering waardoor er voor dit bedrag geen afschrijving is. Tijdens de discussie over de Wheme is erop gewezen dat de Sionskerk nodig aan een onderhoudsbeurt toe is. Op deze wijze hopen we er weer 40 jaar voordeel van te hebben.

Voor de aanpassingen in de Opstandingskerk is in het meerjareninvesteringsplan een bedrag gereserveerd.

ORGEL DORPSKERK

Wij willen u informeren over de stand van zaken met betrekking tot het onderhoud en klankverbetering van het orgel in de Dorpskerk. Orgelbouwbedrijf J. L. van den Heuvel Orgelbouw B.V te Dordrecht is inmiddels gestart in de werkplaats te Dordrecht met het vervaardigen van nieuwe orgelpijpen voor de uitbreiding van het orgel. Op 6 mei wordt gestart met de verwijdering van het binnenwerk van het orgel in de Dorpskerk, zodat het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd kan worden. De zondag erop (12 mei) staan de frontpijpen er weer in, maar het orgel is dan verder leeg. De frontpijpen blijven zo lang mogelijk staan. Deze zijn van een zacht materiaal gemaakt, waardoor ze gemakkelijk vervormen als ze plat liggen.

Voor de verwijdering van het binnenwerk wordt een steiger in de kerk geplaatst, die ook weer weggehaald wordt. Om de steiger te kunnen plaatsen zullen de achterste twee kerkbanken tijdelijk verplaatst worden. De werkzaamheden worden begeleid door onze orgeladviseur.

We verwachten ons orgel weer terug voor 1 april 2020 en wensen Van den Heuvel Gods Zegen en veel werkplezier toe bij de werkzaamheden.

ABONNEMENT KERKBLAD

Iets later dan u gewend bent, ontvangt u binnenkort, voor zover u geen automatische incasso hebt, de acceptgirokaart voor de betaling van het kerkblad. Sinds 2011 is de prijs voor het kerkblad op € 20,- blijven staan. Dit ondanks prijsverhogingen voor o.a. het drukken. Mede vanwege de recente btw-verhoging van 6% naar 9% op periodieken, heeft het college besloten de prijs dit jaar te verhogen naar € 22,50. Dit komt neer op 10 cent per uitgave. Overigens zijn we onze vrijwilligers die het kerkblad iedere 14 dagen bezorgen ook zeer erkentelijk. Zonder hun inzet zouden we jaarlijkse vele duizenden euro’s moeten betalen aan portokosten. Vanaf deze plaats willen we hen, evenals de 5 depothouders, hiervoor hartelijk danken!

Voor gemeenteleden met een automatische incasso: de incasso vindt plaats op 12 april a.s.

BIDDAG COLLECTE

De biddag collecte heeft in totaal € 11.970,- opgebracht. Dit is een mooi bedrag en we willen dan ook een ieder die hieraan bijgedragen heeft heel hartelijk bedanken.

WIJSHEID

Koning Salomo vraagt in een gebed om wijs te zijn om een goede koning te kunnen zijn. Dat wil zeggen: hij vraagt God om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Als kerkrentmeesters door God aangesteld is ook ons gebed om wijs en een goede rentmeester te zijn om te kunnen onderscheiden tussen wat goed en kwaad is voor de opbouw van Zijn gemeente.

BID U MEE ?!

Gert van Meulen, Voorzitter CvK