Update CvK november

Dankbaar
Afgelopen periode werden we blij verrast door een prachtige gift van € 40.000,-. De bestemming van deze gift is voor een keuken met toebehoren in de Sionskerk. Voorlopig wordt dit toegevoegd aan de reserve die in het leven is geroepen onder de naam “Verbouwing Sionskerk”. Hartelijk dank.

Dankdagcollecte
Op dit moment kunnen we nog niets melden over de opbrengst van de dankdagcollecte. We hebben er alle vertrouwen in dat het u uw dankbaarheid toont in het geven van uw gaven. Was u afgelopen woensdag verhinderd om de diensten bij te wonen en heeft u geen gelegenheid gehad om uw gift af te staan dan is dat natuurlijk aanstaande zondag ook nog mogelijk. U kunt uw gift ook overmaken.

Kerkbalans
De afgelopen jaren heeft de actie kerkbalans zich positief ontwikkeld. De toezeggingen liepen op van € 530.000,- in 2016 tot € 595.000,- in 2019. Het aantal leden wat meer toezegde, steeg meer dan het aantal leden wat minder toezegde in deze jaren. Het aantal leden per leeftijdscategorie is in 2019 aardig gelijk verdeeld over de verschillende categorieën. Dat is positief. In veel gemeenten is de groep ouderen aanzienlijk groter dan de groep jongeren. Ook het gemiddelde bedrag wat toegezegd werd in 2019 toont geen grote verschillen per leeftijdscategorie. Op dit overzicht kunt u het nog eens nauwkeurig bestuderen.

(Meerjaren)begroting 2020-2026
De (meerjaren)begroting 2020-2026 is door het college van Kerkrentmeesters opgesteld en ter vaststelling aangeboden aan de Algemene Kerkenraad. Door het inzetten van reserves kunnen we datgene wat we nu beheren hopelijk in stand houden tot en met 2025. In de jaren 2020 tot en met 2025 zetten we namelijk per jaar € 20.000,- in ten laste van het ‘Legaat – Kapel Hulshorst’ voor de predikantsplaats in Hulshorst en € 30.000,- per jaar zetten we in ten laste van de ‘Reserve Pastoraat e.d.’. In 2026 komen we tekort, omdat dan de hiervoor bestemde reserves leeg zijn.

Toekomst
Willen we vier kerken in stand houden, 4 predikantsplaatsen en 1 full-time pastorale hulp of een andere verdeling met hetzelfde budget en ondersteunend personeel in dienst houden dan moeten we dus meer inkomsten genereren. Als dat niet het geval is, moeten we ingrijpen aan de kostenkant. Dit doet natuurlijk altijd pijn. De komende jaren mag u als het ware stemmen. Wat zou het mooi zijn als u zo stemde dat de trend zich de komende jaren voortzet zoals omschreven is onder ‘Kerkbalans’.

Vrijmoedig
Geldelijke bijdragen van gemeenteleden worden in de kerk gezien als ‘offergaven’, het uitdelen van wat ons gegeven is. Die bijdragen zijn niet verplicht, maar wel nodig. Zeer nodig zelfs. De organisatie kerk kan niet van de wind leven. Daarom doen de ouderlingen-kerkrentmeesters vrijmoedig een beroep op u om ruimhartig bij te dragen. Ze worden van tijd tot tijd blij verrast.

Een mooie zin uit de kerkorde luidt:

Alle leden zijn geroepen en gerechtigd hun gaven aan te wenden tot vervulling van de opdracht die Christus aan de gemeente geeft (art. IV-2).

Gert van Meulen, voorzitter CvK