Update CvK september

Legaten

In de afgelopen periode werden we verrast met twee legaten. Uit de nalatenschap van een overleden gemeentelid ontvingen we een bedrag van € 136.146,92. Hij heeft ons 300.000,– gulden gelegateerd en uiteraard is dat nu in euro’s aan ons overgemaakt.

Uit de nalatenschap van iemand – die vorig jaar is overleden en al jaren niet meer in Nunspeet woonde – ontvingen we een bedrag van € 2.500,–. 

Uiteraard zijn we als College van Kerkrentmeesters heel dankbaar voor deze legaten. We ervaren het als heel bijzonder dat iemand die al jarenlang niet meer in Nunspeet woonde toch aan onze gemeente heeft gedacht.

Uiteraard denken we ook aan degenen die achterbleven en hun geliefde nog steeds missen.

Bestemming legaten

Het College van Kerkrentmeesters heeft nagedacht over de bestemming van deze gelden en besloten om deze voor het pastoraat te bestemmen. Dit houdt in dat deze bedragen toegevoegd worden aan de reserve “Reservering t.b.v. pastoraat-, jeugd- en evangelisatiewerk”. Hierdoor kunnen we – in afwachting van het beleid van de Algemene Kerkenraad – de huidige bezetting van de pastoraal medewerkers langer in stand houden.

Afscheid van proponent H. Rodenhuis

Als College van Kerkrentmeesters zijn we blij voor Henk Rodenhuis dat hij aan de slag kan in de Hervormde Gemeente van Elburg. We feliciteren hem daar hartelijk mee. De andere kant is dat we nu afscheid van hem moeten nemen en dat is altijd een beetje sterven. We zien met dankbaarheid terug voor de wijze waarop hij zich ingezet heeft in onze gemeente. Zijn betrokkenheid viel al op tijdens zijn stageperiode bij Ds. Rodenburg. Die betrokkenheid is niet minder geworden tijdens de werkzaamheden die hij heeft verricht in wijkgemeente Dorpskerk en ook een tijdje in Hulshorst tijdens de vacatureperiode. We willen hem ook op deze plaats hartelijk danken voor zijn inzet en de wijze waarop hij zijn werk heeft gedaan. We wensen hem en zijn gezin Gods zegen toe.

Jaarrekening

De jaarrekening 2018 is inmiddels vastgesteld en verzonden naar het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken van Gelderland. Dit college heeft de jaarrekening beoordeeld en ziet geen aanleiding om met ons in overleg te treden en beschouwt deze jaarrekening als afgehandeld.

De staat van baten en lasten over het jaar 2018 hebben we ook opgenomen in het kerkblad en voor ons betekent dit dat de jaarrekening in formele zin afgehandeld is, maar geeft aanleiding om na te denken over de toekomst. Zoals u ziet is het resultaat voor de incidentele baten negatief. De lasten zijn ruim € 51.000,– hoger dan de baten. Als we op deze wijze doorgaan dan gaat het uiteraard in financieel opzicht niet goed. Een werkgroepje – bestaande uit leden van het College van Kerkrentmeesters – denkt na hoe we hier mee om moeten gaan. De verwachting is dat we keuzes moeten maken en dat is niet zo eenvoudig. Een andere oplossing is dat de baten hoger worden. Hiermee kunt u ons helpen, maar dat wist u al.

We blijven vertrouwen dat God Zijn gemeente in stand houdt.