Collecte 31 maart: diaconie algemeen

Diaconaat kan omschreven worden als een christelijke handreiking aan hen, die in een zwakke positie verkeren. Wanneer we de doelstelling vanuit de Bijbel nader toelichten komen we tot de volgende uiteenzetting: Het diaconale handelen van de gemeente vindt haar diepste grond in de gestalte van de Heere Jezus, die gekomen is om te dienen. In Markus 10: 45 zegt Christus van Zichzelf: “Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen van velen”.

Een gemeente die door een levend geloof met Jezus Christus verbonden is, is per definitie een dienende gemeente, een diaconale gemeente. De diaconie krijgt regelmatig vanuit individuele personen of organisaties vragen voor acute financiële hulp. De diaconie gebruikt deze collecte om in een aantal gevallen hieraan te kunnen bijdragen. De aanvragen zijn zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Uw steun maakt het werk van de diaconie mogelijk.