Hoe kunt u anderen helpen?

Vanuit de bijbel gezien

In het boek Handelingen (in het Nieuwe Testament) worden de eerste christelijke gemeenten beschreven, zoals die in de eerste eeuw van onze jaartelling ontstonden. In deze gemeenten werden diakenen aangesteld die verantwoordelijk waren voor het beheer en de (her)verdeling en de goederen die de gemeenteleden op hun samenkomsten bijeenbrachten. De diakenen hadden, behalve een dienende taak in de samenkomsten, ook een sociale taak in de gemeenschap. De Bijbelse opdracht tot dienen is samengevat in het gebod van de liefde tot God en de daaraan verbonden liefde tot de naaste (Matth. 22:37-40). Waarachtige liefde tot God laat zich niet verenigen met gebrek aan liefde tot de naaste. Ons grote voorbeeld hierin is Christus, die niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen (Matth. 20:28). De opdracht om te dienen komt duidelijk naar voren in Matth. 25:31-46, waarin Jezus ons op de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid wijst. Een veelomvattende diaconale opdracht van de gemeente, waarbij veel op het spel staat.

Ook Paulus spreekt in 1 Cor. 12:26 over het dienen in de gemeente. Als hij schrijft “als een lid lijdt, lijden alle leden mee”, ligt daarin opgesloten, dat de gehele gemeente geroepen is, diaconale gemeente te zijn. De diaconale taak is dus duidelijk niet alleen opgedragen aan een specifieke groep gemeenteleden. Nu is het niet zo dat alle gemeenteleden die diaconale taak op dezelfde wijze  uitvoeren. Paulus geeft het voorbeeld van een lichaam dat bestaat uit vele leden, zoals het oog, het oor, de mond, enz. Hoewel al deze leden verschillend zijn en ook allemaal een specifieke taak hebben, vormen ze samen toch een lichaam. Zo heeft ook de Geest aan gelovigen gaven gegeven, om ze daarmee hun eigen waardevolle plaats in het lichaam van Christus te geven. Opdat zo de hele gemeente diaconale gemeente zal zijn!

 

Wat zegt de kerk?

Maar ook in onze kerkorde is als eerste de gemeente in z’n algemeen opgeroepen om haar diaconale taak op te pakken. Die oproep is ons allen bedoeld! De groep van 24 diakenen binnen onze gemeente kunnen niet alleen de zorg en barmhartigheid van de gehele gemeente op zich nemen. Coördinatie en daar waar mogelijk een project is haalbaar, maar zonder de oren, ogen en handen van gemeente  zijn we nergens.

De diaconie wil – als deel van de gemeente van Christus – in de dienst aan de naaste zichtbaar zijn voor de hele maatschappij. De diaconie kan dit niet alleen. Een diaconie werkt pas goed, als er een voortdurende wisselwerking is tussen de gemeente en de diakenen.

Oog en oor hebben voor mensen in de knel, luisteren naar hun verhalen en inspelen op hun mogelijkheden. Ieder mens heeft recht op respect en een menswaardig bestaan. De diaconie wil een bijdrage leveren aan een samenleving, waarin recht wordt gedaan aan mensen en waarin ieder mens kan meetellen, zoals God het bedoeld heeft. Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving.

 

Hoe kunnen we dit als gemeenteleden praktisch in vullen?

 • Omzien naar elkaar en voor elkaar klaar staan als dat nodig is;
 • Een helpende hand toereiken: praktisch, financieel, verzorgend en/of beschermend;
 • Mensen mee laten doen in de maatschappij, waardoor ze ervaren dat ze nuttig zijn;
 • Signaleren van knelsituaties in de samenleving;
 • Bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping.

Waar liggen de kansen?

 • Thuis aan tafel (wat draag je over?); Bij de koffie na de kerkdienst?
 • Op de kring, vereniging, het koor, etc.
 • Onder collega’s, sportvrienden, je netwerk, het schoolplein
 • In een projectgroep, werkgroep, maaltijdproject, voedselbank, inloopspreekuur, (ambt)diaconale bezoekers

 Wat is er nodig?

 • Geloof, hoop, liefde en gebed; Kan je het verschil maken? Geloven in de kracht van de Geest. Dat God erbij is, Hij mensen ziet, op je pad brengt Hoop: Dat wie een mens red, red de hele wereld,
 • Visie, beleid en creativiteit
 • Bekendheid
 • Inzet van gemeenteleden

 

De diaconie mag in deze ondersteunend en coördinerend zijn. In onze gemeente willen we graag daar waar nodig zichtbaar zijn, zodat mensen de diaconie makkelijk en laagdrempelig weten te vinden. Maar in de uitvoering zullen we daar waar nodig ook op de achtergrond acteren. Dat kunnen we alleen niet zonder de onmisbare hulp onze God en van u als gemeente. Omzien naar de naaste, het kan en …… het doet wat met jezelf. Mogen we rekenen op de invulling van uw rol als “diaken”?