ANBI

ANBI-logoDe (diaconie van de) Hervormde Gemeente is een geregistreerde ANBI-instelling. Dat wil zeggen dat iedereen die een gift geeft dit van de Belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Algemene gegevens

Naam ANBI: HERVORMDE GEMEENTE NUNSPEET
Telefoonnummer: 0341 – 25 29 03
RSIN/Fiscaal nr: 002716173
Website adres: www.hervormdnunspeet.nl
E-mail: kerkelijkbureau@hervormdnunspeet.nl
Adres: Ds. de Bouterlaan 5
Postcode: 8071 GX
Plaats: Nunspeet
Postadres: Postbus 253
Postcode: 8070 AG
Plaats: Nunspeet

De Hervormde gemeente te Nunspeet is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: ‘een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten’.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Nunspeet.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de algemene kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De algemene kerkenraad heeft samen met de wijkkerkenraden de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit voor 2017 cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Overzicht jaarrekening 2016 en begroting 2016 en 2017

Totaal exploitatie 2016
 begroting begroting rekening
2017 2016 2016
baten
baten onroerende zaken  €           19.000  €          18.000  €           21.087
rentebaten en dividenden  €            5.000  €             6.000  €             2.564
bijdragen levend geld  €        832.000  €       803.500  €        830.383
totaal baten  €        856.000  €        827.500  €        854.034
lasten
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €         197.550  €         168.350  €         165.406
afschrijvingen  €           22.660  €           22.626  €           23.708
pastoraat  €        382.900  €        404.000  €         396.781
lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €          35.000  €           36.450  €           40.447
verplichtingen/bijdragen andere organen  €           47.500  €           47.500  €           46.368
salarissen  €         174.000  €         173.100  €          174.196
kosten beheer en administratie  €          31.000  €          32.000  €           31.998
rentelasten/bankkosten  €             2.000  €              1.500  €              1.356
totaal lasten  €        892.610  €         885.526  €        880.260
Saldo baten – lasten  €      36.610-  €       58.026-  €       26.226
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                     –  €                     –  €        361.897                –
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                     –  €                     –  €                     –
Boekresultaat verkoop gronden/gebouwen  €                     –  €                     –  €        345.569                  –
Legaten  €                     –  €                     –  €        150.000            –
overige lasten en baten  €           41.350  €           41.500  €           41.202
totaal  €           41.350  €           41.500  €           41.202
Resultaat  €           4.740  €       18.676-  €      872.442

Niet uit de balans blijkende rechten, verplichtingen en regelingen

Aanbesteding bouw Nieuwe Wheme

De aanbesteding voor de vervanging van het verenigingsgebouw De Wheme heeft plaatsgevonden. De uitgaven voor de nieuwbouw van verenigingsgebouw De Wheme worden geraamd op circa € 1,3 miljoen.

Verkoop (Wheme-)terrein

De burgerlijke gemeente Nunspeet heeft genoemd terrein gekocht voor € 425.000,-. De boekwaarde van de huidige Wheme (€ 18.502,-) is hierop in mindering gebracht. De boekwinst is dan € 406.498,-. De kosten voor de aankoop van een stukje grond en afkoop huurrecht (totaal € 35.929,-) zijn verrekend met de eerste betaling in december 2016) en de sloopkosten (geschat € 25.000,-) zijn van deze boekwinst afgetrokken en het resterende bedrag € 345.569,- (€ 406.498,- -/- € 60.929,-) is opgenomen als een netto-verkoopopbrengst van locatie De Wheme en toegevoegd aan het fonds “Nieuwe Wheme”. In december 2016 is het eerste deel van de bruto-verkoopprijs van de gemeente Nunspeet ontvangen (€ 225.000,-), het restant (€ 200.000,-) volgt bij de uiteindelijke oplevering. Het resterende bedrag minus de sloopkosten (€ 175.000,-) is als een vordering opgenomen op de balans.

Giften en toezeggingen Nieuwe Wheme

In 2016 is door gemeenteleden aan giften toegezegd ruim € 500.000,-,  waarvan circa € 362.000,- daadwerkelijk ontvangen is in 2016. De beschikbare middelen bedragen eind 2016 € 757.640,- Daarnaast zijn er eind 2016 nog te ontvangen toezeggingen ad circa € 140.000,- welk bedrag niet in de jaarrekening 2016 is verwerkt.

Legaten

Voor 2017 wordt nog de uitbetaling van twee legaten, waarvan in 2016 bericht werd ontvangen, verwacht. Van één van deze legaten werd reeds een eerste gedeelte (€ 150.000,-) overgemaakt.

Bankrekeningen

De Hervormde gemeente Nunspeet is verantwoordelijk voor een aantal bankrekeningen welke in gebruik zijn bij gelieerde verenigingen, clubs e.d. Per einde boekjaar is er volgens informatie sprake van positieve bankstanden. Deze bankrekeningen zijn niet in de jaarrekening verantwoord.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

BEGROTING 2018 

Totaal exploitatie
 begroting begroting
  2018 2017
baten
baten onroerende zaken  €          44.400  €          19.000
rentebaten en dividenden  €            2.000  €            5.000
bijdragen levend geld  €        838.500  €       832.000
totaal baten  €        84.900  €        856.000
lasten
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €        197.550  €         197.550
afschrijvingen  €           37.350  €          22.660
pastoraat  €        393.000  €        382.900
lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €          35.000  €          35.000
verplichtingen/bijdragen andere organen  €          47.500  €          47.500
salarissen  €         178.500  €        174.000
kosten beheer en administratie  €          31.000  €          31.000
rentelasten/bankkosten  €            2.000  €            2.000
totaal lasten  €        921.900  €        892.610
Saldo baten – lasten  €         37.000-  €         36.610-
overige lasten en baten  €           41.350  €           41.350
totaal  €            1.350  €            1.350
Resultaat  €             4.350  €             4.740

GEGEVENS VAN DE DIACONIE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE NUNSPEET

 A.   Algemene gegevens.

Naam ANBI: DIACONIE HERVORMDE GEMEENTE NUNSPEET
Telefoonnummer (facultatief): 0341 – 25 29 03
RSIN/Fiscaal nummer: 824092442
Website adres: www.hervormdnunspeet.nl
E-mail: kerkelijkbureau@hervormdnunspeet.nl
Adres: Ds. de Bouterlaan 5
Postcode: 8071 GX
Plaats: Nunspeet
Postadres: Postbus 253
Postcode: 8070 AG
Plaats: Nunspeet

De Hervormde gemeente te Nunspeet is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van Hervormde gemeente te Nunspeet.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 24 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.hervormdnunspeet.nl vindt u het beleidsplan 2011-2015 van de diaconie van onze gemeente.

De belangrijkste beleidsdoelstellingen zijn: Stille Armoede, Diakenen zichtbaar in de Wijjk, Diaconale projecten in binnen- en buitenland en Jeugddiaconaat

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten
 begroting rekening rekening
2016 2016 2015
 
baten
 
Opbrengsten uit bezittingen  €             6.695  €           3.969  €           7.306
Bijdragen gemeenteleden  €        124.750  €       134.484  €        145.902
Totaal baten  €         131.445  €       138.453  €        153.208
 
lasten
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)  €        121.250  €       126.950  €         147.326
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)  €                     –  €                    –  €                     –
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €                     –  €                    – €                   –
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €            7.100  €           6.303  €             6.597
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen  €                200  €               593  €                182
Salarissen (koster, organist e.d.)  €                     –  €                    –  €                     –
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €             4.100  €           5.394  €             5.329
Totaal lasten  €        132.800  €       139.240  €        159.434
 
Resultaat (baten – lasten)  €            -1.355  €             -787  €           -6.226

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Wat wij geloven

Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

Van harte welkom!

Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

Reageer op de site

Één van onze diensten bezoeken?

Bezoek één van de diensten

Copyright 2018 Hervormd Nunspeet