ANBI

ANBI-logoDe (diaconie van de) Hervormde Gemeente is een geregistreerde ANBI-instelling. Dat wil zeggen dat iedereen die een gift geeft dit van de Belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Algemene gegevens

Naam ANBI: HERVORMDE GEMEENTE NUNSPEET
Telefoonnummer: 0341 – 25 29 03
RSIN/Fiscaal nr: 002716173
Website adres: www.hervormdnunspeet.nl
E-mail: kerkelijkbureau@hervormdnunspeet.nl
Adres: Ds. de Bouterlaan 5
Postcode: 8071 GX
Plaats: Nunspeet
Postadres: Postbus 253
Postcode: 8070 AG
Plaats: Nunspeet

De Hervormde gemeente te Nunspeet is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: ‘een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten’.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Nunspeet.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de algemene kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De algemene kerkenraad heeft samen met de wijkkerkenraden de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit voor 2017 cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Overzicht jaarrekening 2017 en 2018 en begroting 2018

             
    Jaarrekening   Begroting   Jaarrekening
Omschrijving   2018   2018   2017
       
BATEN            
Baten uit kerkelijke goederen   36.810   44.400   24.548
Pastoralia   480    350   452
Rente banken   689   2.000   1.199
Bijdragen gemeenteleden   822.404   838.500   827.366
Saldo kerkblad   24.272    26.000   25.593
Saldo buffet    776   2.000   779
Saldo kerktelefoon   10.947   7.000   6.739
Opbrengsten diversen   4.458   6.000   5.136
             
TOTAAL DER BATEN   900.836   926.250   891.812
             
LASTEN            
Lasten kerkgebouwen   204.961   244.000   85.838
Afschrijvingen kerkgebouwen   9.839   11.382   10.100
Lasten pastorieën en ver.gebouwen    34.173   80.550   26.018
Afschrijvingen pastorieën en ver.gebouwen   13.911   12.345   1.068
Afschrijvingen inventaris    16.974   13.623   12.154
Pastoraat en wijkwerk    452.630   428.000   421.347
Bijdragen en contributies   47.359   47.500   47.791
Personeelskosten   184.494   178.500   181.856
Administratie- en beheerkosten   34.871    33.000   30.609
             
    999.212   1.048.900   816.781
             
Resultaat voor incidentele baten    -98.376   -122.650   75.031
             
             
Incidentele baten    135.930   0   300.277
             
Resultaat na incidentele baten    37.554   -122.650   375.308
             
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen            
Toevoegingen aan bestemmingsreserves/- fondsen -191.912   -120.000   -339.857
Onttrekkingen aan bestemmingsreserves/ -fondsen 125.551   247.000   39.082
             
Totaal mutaties bestemmingsreserves/ – fondsen -66.361   127.000   -300.775
             
Resultaat totaal boekjaar    -28.807   4.350   74.533
             
Bestemming resultaat            
Algemene reserve    -28.807   4.350   74.533
    -28.807   4.350   74.533

Bankrekeningen

De Hervormde gemeente Nunspeet is verantwoordelijk voor een aantal bankrekeningen welke in gebruik zijn bij gelieerde verenigingen, clubs e.d. Per einde boekjaar is er volgens informatie sprake van positieve bankstanden. Deze bankrekeningen zijn niet in de jaarrekening verantwoord.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

BEGROTING 2020

Totaal exploitatie    
     
   begroting begroting
    2020 2019
baten    
     
baten onroerende zaken  €          33.900  €          36.450
rentebaten en dividenden  €                 0  €               500
bijdragen levend geld en subsidies  €        922.000  €       955.000
totaal baten  €       955.900  €       991.950
     
lasten    
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €        192.800  €        382.616
afschrijvingen  €          41.000  €          47.120
pastoraat  €        428.000  €        425.000
lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €          38.000  €          35.000
verplichtingen/bijdragen andere organen  €          47.000  €          47.500
salarissen  €        186.400  €        187.000
kosten beheer en administratie  €          76.500  €          70.000
rentelasten/bankkosten  €            2.500  €            2.000
totaal lasten  €     1.012.200  €     1.196.236
     
Saldo baten – lasten  €        56.300 –  €     204.286 –
     
     
Incidentele baten  €          €         89.412
Onttrekkingen bestemmingsreserves   €          50.000  €       179.616
Toevoegingen bestemmingsreserves    €          5.000 –
     
Resultaat  €          6.300 –  €       29.670 – 

GEGEVENS VAN DE DIACONIE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE NUNSPEET

 A.   Algemene gegevens.

Naam ANBI: DIACONIE HERVORMDE GEMEENTE NUNSPEET
Telefoonnummer (facultatief): 0341 – 25 29 03
RSIN/Fiscaal nummer: 824092442
Website adres: www.hervormdnunspeet.nl
E-mail: kerkelijkbureau@hervormdnunspeet.nl
Adres: Ds. de Bouterlaan 5
Postcode: 8071 GX
Plaats: Nunspeet
Postadres: Postbus 253
Postcode: 8070 AG
Plaats: Nunspeet

De Hervormde gemeente te Nunspeet is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van Hervormde gemeente te Nunspeet.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 24 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.hervormdnunspeet.nl vindt u het beleidsplan 2011-2015 van de diaconie van onze gemeente.

De belangrijkste beleidsdoelstellingen zijn: Stille Armoede, Diakenen zichtbaar in de Wijjk, Diaconale projecten in binnen- en buitenland en Jeugddiaconaat

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten      
       
   begroting rekening rekening
  2018 2018 2017
       
baten      
       
Opbrengsten uit bezittingen  €          4.500  €          4.353  €           3.935
Bijdragen gemeenteleden  €      129.500  €      129.309  €       134.163
       
Totaal baten  €       134.000  €      133.662  €       138.098
       
lasten      
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)  €       124.700  €      131.703  €       139.379
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)  €                     –  €                    –  €                     –
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €                     –  €                    – €                   –
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €           6.000  €          6.463  €           6.695
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen  €               200  €            834  €              972
Salarissen (koster, organist e.d.)  €                     –  €                    –  €                     –
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €            5.350  €          5.606  €           4.999
       
Totaal lasten  €       136.250  €      144.606  €       152.045
       
Resultaat (baten – lasten)  €          -2.250  €     -10.944  €        -13.947
     
     
BEGROTING       2019 2018
Baten    
baten onroerende zaken  €             3.600  €              4.000
rentebaten en dividenden  €                 400  €                 500
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                     –  €                     –
bijdragen levend geld  €           56.000  €            46.000
door te zenden collecten  €           68.500  €            83.500
totaal baten  €         128.500  €         134.000
     
Lasten    
lasten overige eigendommen en inventarissen  €                 750  €                 200
afschrijvingen  €                     –  €                     –
pastoraat  €                     –  €                     –
lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €                     –  €                     –
verplichtingen/bijdragen andere organen  €             6.600  €              6.000
salarissen  €                     –  €                     –
kosten beheer en administratie  €             4.600  €              4.850
rentelasten/bankkosten  €                 500  €                 500
diaconaal werk plaatselijk  €           49.500  €            38.700
diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk  €           30.000  €            28.500
diaconaal werk wereldwijd  €           41.000  €            57.500
totaal lasten  €         132.950  €         136.250
     
Saldo baten – lasten  €            4.450-  €             2.250-

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Wat wij geloven

Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

Van harte welkom!

Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

Reageer op de site

Één van onze diensten bezoeken?

Bezoek één van de diensten

Copyright 2020 Hervormd Nunspeet - Privacy statement - Facebook