Kerkbalans

In de week van 22 januari zijn de enveloppen weer verspreid door de vele vrijwilligers in het kader van de actie ‘Kerkbalans 2018’. Deze week halen dezelfde vrijwilligers de antwoordenveloppen op. Velen zetten zich hiervoor in en bij deze willen we hen hiervoor alvast hartelijk danken.

Landelijke actie kerkbalans
De actie ‘kerkelijke bijdrage 2018’ van onze kerk is onderdeel van de landelijke ‘Actie Kerkbalans’. Lees meer informatie over de landelijke actie. Heel makkelijk de actie uitgelegd? Kijk dan op deze pagina.

Voor de jaren 2018 tot en met 2022 heeft het college van kerkrentmeesters enkele financiële kaders vastgesteld. Deze kaders zijn ook overgenomen door de Algemene Kerkenraad en vormen de basis voor het financiële beleid en de begroting 2018.

In 2018 is één fulltime functie (= 1 fte) opgenomen in de begroting wegens het vervallen van een predikantsplaats. Deze wordt verdeeld over de drie wijken in Nunspeet. De verdeling heeft plaats gevonden naar rato van het aantal 80-plussers. Dit betekent dat de wijken Sionskerk, Dorpskerk en Opstandingskerk kunnen beschikken over respectievelijk 0,3 fte, 0,5 fte en 0,2 fte.

Broeder Van Rikxoort wordt – na evaluatie – voor 0,3 fte aangesteld ten behoeve van de Sionskerk, Ds. Van Sliedregt voor 0,2 fte in wijk Dorpskerk en 0,2 fte in wijk Opstandingskerk en proponent Rodenhuis voor 0,3 fte in wijk Dorpskerk.

Het financiële beleid is erop gericht dat structurele lasten gefinancierd worden met structurele inkomsten. Daarom vindt er op dit moment een studie plaats hoeveel pastorale hulp er op de lange termijn nodig is. Als de noodzaak is aangetoond dan wil het college van kerkrentmeesters zich de komende jaren inspannen om te komen tot een uitbreiding van pastorale hulp. Mogelijk komen we daar later op terug, omdat dit ook afhangt van de bereidheid om hier financiële middelen voor beschikbaar te stellen. Het uitgangspunt is eerst geldwerven, daarna tijdsduur bepalen en invullen.

Na de herstructurering van de wijken en het opheffen van een predikantsplaats willen we de komende jaren de vier predikantsplaatsen graag handhaven.

In de gemeente Nunspeet en Hulshorst zijn vier kerkgebouwen met bijbehorende zaalruimten in gebruik en deze zullen de komende vier jaar niet afgestoten worden. Ook het gebouw “De Rank” willen we graag in bezit houden. Dit gebouw zal ingezet worden voor missionaire doeleinden en kan fungeren als ontmoetingsplaats voor gemeenteleden in het kader van gemeenteopbouw.

In de periode 2018 – 2022 zal één van de pastorieën afgestoten worden, zodat we nog vier pastorieën in gebruik houden.

De zaalruimte in de Sionskerk is ruim veertig jaar in gebruik en sterk verouderd. Er zal tevens een onderzoek plaatsvinden om deze tegelijkertijd uit te breiden in verband met ruimtegebrek. Mogelijk kan de financiering plaatsvinden door het afstoten van een pastorie in het kader van stenen voor stenen.

De huidige formatie administratief personeel en conciërge wordt de komende jaren gehandhaafd, omdat er geen taken verdwijnen.

De kosten zijn in de begroting van 2018 verwerkt en we hebben een sluitende begroting als de actie Kerkbalans € 600.000,– opbrengt. Wat we hier als gemeenteleden voor terugkrijgen, is natuurlijk niet in geld uit te drukken. Als we iedere zondag tot tweemaal toe als gemeente samen mogen komen om ons te oefenen in het dienen van God dan heeft dat zo’n grote waarde voor onszelf maar ook voor onze omgeving. Immers, als we God willen dienen, willen ook onze naaste dienen. Het leven van een ander is immers van zo’n grote betekenis. Daarom richten we ons in de kerk ook op onze naaste en is het pastoraat in deze tijd van groot belang. Helpt u mee om het mogelijk te maken dat we zorg voor elkaar hebben?

We hebben er vertrouwen in dat u weer van harte meedoet en uw steentje met vreugde bijdraagt gericht op de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Laat ieder doen zoals hij in zijn ​hart​ voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.                                                  2 Cor. 9 vers 7

Gert van Meulen

Doneren of toezeggen?
Overweegt u een toezegging of donatie te doen dan kan dat o.a. via de button rechts boven aan de pagina of de volgende link http://www.skgcollect.nl. Op deze site vindt u de actie KERKELIJKE BIJDRAGE 2018. Er wordt gevraagd naar een registratienummer. Indien u nog geen registratienummer heeft, kunt u deze opvragen bij het kerkelijk bureau. U heeft meerdere opties, nl. gift/donatie, bijdrage of toezegging. Kiest u bij voorkeur voor de tweede of derde optie. De optie ‘bijdrage’ is een eenmalig bedrag dat ook direct via een Ideal-betaling wordt afgerond. Bij de optie ‘toezegging’ heeft u de keuze uit verschillende betalingsmogelijkheden en kunt u eveneens het aantal termijnen aangeven.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Wat wij geloven

Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

Van harte welkom!

Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

Reageer op de site

Één van onze diensten bezoeken?

Bezoek één van de diensten

Copyright 2018 Hervormd Nunspeet