Je staat er niet alleen voor

Diaconie

Als je een willekeurige persoon vraagt wat een diaken doet of wat de diaconie is dan is vaak het eerste wat genoemd wordt: collecteren. Niet vreemd omdat dit het meeste zichtbare werk is. En op zich is het niet verkeerd omdat de diaconie ook vaak op de achtergrond acteert. Onopvallend mensen helpen, dienen op verschillende manieren. Maar het is goed dat de mensen en hulpzoekende weten wat de diaconie doet, kan doen en hoe gemeenteleden zelf de belangrijke diaconale roeping kan oppakken.

De belangrijkste manier van helpen, is het bieden van hulp op maat. Door in gesprek te gaan over soms kleine dingen zoeken we naar een oplossing die op korte termijn en soms op wat langere termijn uitkomst biedt. De hulp kan uit financiële hulp bestaan, maar zeker ook uit praktische hulp. Als de hulpvraag zeer dringend is of als de omvang groter blijkt te zijn, werken we vaak samen met professionele organisaties. Maar ook zijn er goede contacten met vrijwilligersorganisaties. Op deze manier worden krachten gebundeld en kunnen we in veel gevallen passende hulp bieden.

De diakenen binnen onze gemeente hebben naast individuele ondersteuning van mensen ook verschillende taken/rollen binnen de diaconie. Zo helpen ze praktisch bij zaken als de kerstuitdeling, paasgroetactie, projecten binnen Stichting Present, deelname in bestuurlijke functies als EBC en SPCJ, jongeren betrekken bij diaconaat, financiële ondersteuning van stichtingen/organisatie, Heilig Avond maal, WMO, diaconaal platform, WOK, boodschappenacties, etc. Een greep uit manieren waarop we willen helpen.

Wil je een keer in een ontspannen sfeer vertrouwelijk praten met een diaken of ken je iemand die wel wat hulp kan gebruiken? Neem contact met ons op, we staan voor je klaar.

Diaconaat vanuit de Bijbel

De oorspronkelijk betekenis van diaconia is dienen, het bedienen aan tafel, dienst en hulpverlening aan een ander en het voorzien in de levensbehoefte van een ander
Het accent ligt op het gericht is op de persoon van de ander.

Diaconie komt zowel voor in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament.

Zorg in het Oude Testament
Het volk Israël maakt kennis met de barmhartigheid en de gerechtigheid van God. Letterlijk betekent barmhartig ‘bij de armen zijn met je hart’. Dat mag van God gezegd worden.

Weduwen, wezen, vreemdelingen en armen worden telkens weer genoemd als mensen die de aandacht krijgen van God. Diaconie ook voor de naaste van veraf, de vreemdeling, de asielzoeker is in het Oude Testament ook al aan de orde. Diaconaat is in het Oude Testament volop aanwezig alhoewel het woord diaconie niet in het Oude Testament voorkomt.
Er zijn veel wetten beschreven die dienden om mensen te beschermen. In het boek Deuteronomium staat: “Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. De HEERE, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u onderneemt. En wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan of u wel alles hebt. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. En wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog eens nalopen. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. Uit deze voorschriften blijkt dat God voor kwetsbare mensen zorgt en dat van iedereen verwacht. De liefdevolle zorg blijkt uit Gods barmhartigheid en gerechtigheid. De geboden krijgen kleur in het zorgvuldig omgaan met mensen aan de rand van de samenleving.

Het ambt van diaken in het Nieuwe Testament

In Handelingen 6 lezen we voor het eerst over diakenen. Waarom en waarvoor werden er door de apostelen diakenen aangesteld? Het bleek nodig om voor de maaltijdvoorziening mensen aan t estellen. De apostelen hadden hun handen vol aan de vekondiging van eht evangelie. De gemeente werd alsmaar groter. Kinderen werden over het hoofd gezien en weduwen hadden een tekort aan eten. De verdeling van goederen onder de armen was niet eerlijk. Redenen genoeg voor de apostelen om diakenen in te stellen. Het zijn mannen die de HEERE vrezen en dienen en dienen en van Hem kunnen getuigen, hun taak doen uit liefde tot God.

Zorg in de eerste christengemeenten

De eerste christengemeenten deelden veel met elkaar. Er waren maaltijden waar iedereen voedsel meebracht en dat werd verdeeld zodat iedereen te eten had. In het boek Handelingen staat: “Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.”

Diaconale zorg anno 2018

De opdracht die we vanuit de Bijbel hebben gekregen is ook vandaag nog actueel. Omzien naar elkaar en de zorg die we als christenen voor onze naaste hebben gekregen is vandaag meer dan ooit nodig. Onze naaste dichtbij maar ook veraf zijn aan onze zorg toevertrouwd en het is onze opdracht om naar hen om te zien opdat de liefde van Christus door onze hulp en zorg mag doorbreken bij degenen die op onze weg komen.

Collectedoelen

Om uit te kunnen delen moet je eerst inzamelen. En zo gebeurde dat ook bij de eerste christenen. De gaven worden gebracht bij de apostelen. Bij hen die het Woord van God verkondigen, als dank voor dat Woord, gaven geschonken in de dienst van de inzameling. Woord en daad zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Inzamelen is dus dienst van het antwoord. Als een “dankjewel” voor Gods Woord geven we iets terug, namelijk levensonderhoud voor onze medemens wereldwijd over grenzen heen. Diaconaat is een handreiking doen vanuit de opdracht van het evangelie, om elkaar geestelijk en materieel te verrijken. Diaconaat is ten diepste het welzijn van de ander op het oog hebben.

De diaconie collecteert elke zondag in de kerkdiensten samen met de kerkrentmeesters.

Op het  Collecterooster 2018 voor website  staan de collecte doelen vanuit de diaconie, kerkrentmeesters en de zendings- en evangelisatiecommissie. Niet alle collectedoelen staan al vast voor 2018, sommige doelen worden in de loop van het jaar vast gesteld door de diaconie in de vergaderingen.

Hieronder vindt u een toelichting op de collectedoelen van 2018. Als diaconie willen we graag helder en transparant zijn waar de collecteopbrengsten heen gaan. Draagt u christelijke organisaties die zich inzetten voor onze naaste een warm hart toe? Lees dan hier wat de verschillende organisaties doen, waar ze uw geld voor gebruiken en vind via de link naar hun website meer informatie.

Namens alle stichtingen hartelijk dank voor u bijdrage in 2018.

Het overzicht en de toelichtingen op de collectedoelen vindt u door op onderstaande link te klikken

toelichtingen collectes 2018

 

Heeft u vragen over de collecte doelen of wilt u een collectedoel voordragen? Neem contact op met de diaconie.

Contactpersonen

Geert-Jan de Boer
Voorzitter
(0341) 251059
geert-jan-de.boer@hotmail.com

Wilco ten Have
Secretaris
(0341) 26 00 36
diaconie@hervormdnunspeet.nl

Henk Wijnbergen
Penningmeester
(0341) 26 22 67
henkwijnbergen@hotmail.com

 Laatste nieuwsberichten

Bekijk het complete nieuwsoverzicht van de Diaconie

Aankomende evenementen

  Wat wij geloven

  Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

  Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

  En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

  Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

  Van harte welkom!

  Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

  Reageer op de site

  Één van onze diensten bezoeken?

  Bezoek één van de diensten

  Copyright 2018 Hervormd Nunspeet