Wat doen wij voor Israël?

Als Israël de ‘oudste broeder’ is van de christelijke gemeente, dan schept dat verplichtingen. Deze worden overigens niet ingelost vanwege de ‘plicht’, maar vanuit liefde en op basis van een ‘onopgeefbare verbondenheid’ (aldus de kerkorde van de PKN). Immers: ‘wie Israël zegent, wordt gezegend’! Daarom is het elk jaar in onze kerk op de eerste zondag in oktober ‘Israëlzondag’. In Schriftlezing, preek, liederen en gebeden wordt op deze dag speciaal aandacht besteed aan (onze relatie met) Israël. Dit betekent overigens niet, dat dit beperkt mag blijven tot deze ene zondag per jaar! Zeer wenselijk is, dat wekelijks in de samenkomst van de gemeente voorbede wordt gedaan voor dit volk van God, dat al zo vele eeuwen in zijn bestaan werd bedreigd en nóg wordt bedreigd (antisemitisme!). Vanwege dit laatste is er veel aan gelegen dat wij Israël op een positieve wijze in beeld brengen. Dit is hard nodig als tegenwicht tegen de veelal eenzijdige en negatieve manier waarop de media over Israël berichten. Overigens wil dit niet zeggen, dat we alle besluiten en acties van de staat Israël blindelings zouden moeten verdedigen. Het betekent dan ook veel voor het volk in het land en daarbuiten als wij uiting geven aan onze verbondenheid met hen door aandacht en belangstelling, door financiële ondersteuning van organisaties en projecten. Onze gemeente onderhoudt in dit verband contacten met de Messiaanse Gemeente ??Shavei Tsion? te Haifa (voorganger Leon Mazin). Ook andere doelen in Israël worden gesteund door collecten en door een deel van de opbrengst van de zgn. Heleboeldag. En ‘last but not least’ is het goed om door bijbelstudie en cursussen ons te verdiepen in de bijzondere weg die de HEERE met Zijn volk gaat in deze tijd en naar Zijn toekomst!