Tweede informatieavond nieuwe Wheme

25 oktober 2016: een ‘sfeerverslagje’

Opening
Er was iets minder belangstelling dan de op de eerste avond. Dat was niet zo vreemd, want een deel van de spanning was er af: het geld voor het startkapitaal was immers zo goed als toegezegd! Daarvoor zijn het CvK en de AK heel dankbaar. Gelukkig was de Opstandingskerk toch goed gevuld met meelevende gemeenteleden. Na een kort welkomstwoord van de voorzitter zongen we, baden we en lazen we uit Nehemia 2:11 – 18:  ‘Jeruzalem ligt in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Laten we de stadsmuur weer opbouwen, zodat we niet langer het mikpunt van spot zijn’.  Zijn inleiding droeg de titel: ‘Bouwen doen we samen’. Nehemia ziet de hopeloze situatie van Jeruzalem. Hij zit echter niet bij de pakken neer, maar gaat aan de slag en toont zowel geestelijk als praktisch leiderschap. Na het gebed moesten immers de handen uit de mouwen! Nehemia was een man van gebed; alles wat hij deed werd gedragen door zijn omgang met God. Zo kwam hij ook tot een doordacht plan voor de aanpak van de herbouw van de stad. Hij verdeelde de taken en eendrachtig gingen de mensen aan de slag.  Bidden en werken: garantie voor een goed resultaat, waarvan de vrucht niet uit zal blijven. Het voorrecht dat we gezamenlijk afhankelijk zijn van onze God werd geuit in het lied dat we zongen:

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan, samen te dienen, te zien wie U bent, want uw woord maakt uw wegen bekend.

De financiën
Broeder Gert van Meulen liet zien hoe de nieuwe Wheme gefinancierd kan worden, dat onze jaarlijkse lasten ‘slechts’ met een paar duizend euro’s zullen stijgen door de realisatie van deze nieuwbouw en waarom we daarna nog steeds een ‘rijke’ gemeente zijn. Aan de hand van de cijfers van de jaarlijkse (exploitatie) begroting maakte hij duidelijk waarom het behoud van de 5e predikantsplaats ter discussie kan komen te staan, maar tegelijkertijd maakte hij duidelijk hoe we met geringe inspanning de 5e predikantsplaats kunnen behouden: als 1000 gemeenteleden (alleen zij die er ‘geen boterham minder om hoeven te eten’) per maand € 5,00 extra kerkelijke bijdrage geven, staan inkomsten en uitgaven weer in de juiste balans!

Het project
Broeder Dries Fidder vertelde door wie de projectcommissie nu bemand wordt en met welke zaken de commissie zich bezighoudt en wat de komende tijd in de planning staat. De projectcommissie is een enthousiast team dat de afgelopen maanden veel werk heeft verzet. Broeder Fidder memoreert dat de broeders Nico Kleijberg en Reijer Leusink heel veel voorwerk hebben gedaan en we zijn deze broeders daarvoor veel dank verschuldigd.

De projectcommissie is op bezoek geweest bij de Hervormde gemeente van Ede, waar enige tijd geleden het nieuwe verenigingsgebouw Rehoboth is gebouwd. De bouwmanager die door de projectcommissie is aangetrokken, woont is Ede en heeft de bouw van Rehoboth begeleid. De ervaringen die in Ede zijn opgedaan worden door onze projectcommissie meegenomen.

De huidige commissieleden hebben veel verstand van bouwen en techniek, maar er moet op korte termijn ook nagedacht worden over de aankleding van het interieur en de keuze van de keuken en meubilair. Broeder Dries Fidder roept met name vrouwelijke gemeenteleden op hierin mee te denken. Zij kunnen zich bij hem melden. Broeder Fidder was recent erg bemoedigd omdat hij een telefoontje van een jeugdwerker kreeg met het aanbod dat de inrichting van de zaal voor het jeugdwerk door de jeugd gerealiseerd zal worden! Ook in Ede zijn daar goede ervaringen mee opgedaan.

whemenieuwtekening

Broeder Dries Fidder vertelde dat de projectcommissie goed heeft nagedacht over versobering van het ontwerp met het oog op kostenbesparing. Zo is besloten om het keldergedeelte aan de zijde van de consistorie te laten vervallen. Een dergelijke beslissing zou ook genomen kunnen worden voor het keldergedeelte aan de kant van de kerktoren. Het nadrukkelijke advies van de projectcommissie is om dit keldergedeelte wel te bouwen. De extra ruimte kan heel goed gebruikt worden, de ‘beperkte’ extra kosten verantwoord gefinancierd en de mogelijkheid om dit te doen is eenmalig. In de vragenronde werd door een deskundig gemeentelid bevestigd dat dit een verstandige keuze is. Belangrijk is natuurlijk dat eerst definitief groen licht gegeven moet worden door het College van Kerkrentmeesters met de instemming van de algemene kerkenraad. De vergadering van de algemene kerkenraad, waarin de vraag van het College van Kerkrentmeester ‘kunt u instemmen met……’ besproken wordt, is gepland op D.V. 1 november.

De vragen
De vragen die aan het eind van de vergadering gesteld werden waren voornamelijk gericht op de bouw en het gebruik van de nieuwe Wheme: beperking van de overlast voor de omgeving, komen er zonnepanelen, hoe wordt het gebouw verwarmd, wordt de grote ingang aan de achterzijde van de kerk wel voldoende gebruikt als uitnodigend gebaar om binnen te komen, is er voldoende ruimte om met elkaar koffie te drinken etc. Voor zover er over zaken nog niet nagedacht is, zal de projectcommissie dat de komende tijd uiteraard gaan doen. De aanwezigen wordt de mogelijkheid geboden om schriftelijke vragen in te dienen. Deze kunnen gericht worden aan het kerkelijk bureau.

Afsluiting
Broeder Gerrit-Jan Gouman sloot de bijeenkomst af; we zongen een lied en vervolgens dankte hij de Here God voor alle zegeningen die Hij ons gaf en geeft. Broeder Frans van den Berg bedankte de medewerk(st)ers van de Opstandingskerk voor hun gastvrijheid en medewerking, de inleiders voor hun heldere presentaties en de gemeenteleden voor hun betrokkenheid en inbreng. Binnenkort wordt in het kerkblad weer een artikel geplaatst waarin details over de financiering en bouw beschreven zullen worden.

Wim Schenk, Scriba AK