Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal 17 september 2017

Inleidend woord
Gemeente van Christus, volgende week vieren wij het heilig Avondmaal.
De Heer zelf roept ons om naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen.
Hij wil aan zijn tafel troosten en bemoedigen wie in Hem geloven.
Het is de maaltijd van Gods genade.

Door de Bijbel kennen wij Gods wet, de leefregels van Christus’ Koninkrijk.
In het licht daarvan zien wij dat we iedere dag tekortschieten in geloof, hoop en liefde.
De Heer is trouw, maar wij zijn vaak ontrouw. Dagelijks maken we onze schuld tegenover Hem groter.

Laat daarom ieder van ons zichzelf onderzoeken:
*Heb ik van harte berouw over mijn zonden,
waarmee ik God en mijn naaste kwets
en mijzelf de volle vreugde van het leven met de Heer ontneem?
*Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonden wil geven,
alleen door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer?
*Ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de heilige Geest.
en in gehoorzaamheid aan Zijn Woord?
Wie zo zijn heil zoekt in Christus alleen, mag zeker weten
dat geen zonde of zwakheid ons kan scheiden van de liefde van Christus, onze Heer.
Verkondig dan in het eten van het brood en het drinken uit de beker
vol vreugde de dood van onze Heiland, samen met uw broeders en zusters.
Christus nodigt u aan zijn tafel.

Schriftlezing: Rom. 14: 1-12
1 Aanvaardt de zwakke in het geloof, maar niet om overwegingen te beoordelen. 2 De een gelooft, dat hij alles eten mag, maar de zwakke eet plantaardig voedsel. 3 Wie wèl eet, minachte hem niet, die niet eet, en wie niet eet, oordele hem niet, die wèl eet, want God heeft hem aanvaard. 4 Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Here is bij machte hem vast te doen staan. 5 Deze [immers] stelt de ene dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd. 6 Wie aan een bepaalde dag hecht, doet het om de Here, en wie eet, doet het om de Here, want hij dankt God; en wie niet eet, laat het na om de Here en ook hij dankt God. 7 Want niemand onzer leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf; 8 want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. 9 Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij èn over doden èn over levenden heerschappij voeren zou. 10 Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods. 11 Want er staat geschreven: (Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven. 12 Zo zal [dan] een ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven [aan God].

Dit gedeelte lezen we zondagmorgen met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal.

Een paar vragen om je gedachten erbij te bepalen:
· Hoe kijk ik zelf naar anderen in de gemeente?
Heb ik er moeite mee dat hun levensstijl ánders is? (Wanneer wel, wanneer niet?)
· Bedoelt Paulus nu dat we elkaar vrij moeten laten in onze keuzes?
Maar mag je elkaar dan nergens meer op aanspreken?
· Avondmaal vieren is ook: de verbondenheid met elkáár versterken.
Hoe kan dit Bijbelgedeelte je daarbij helpen?