Hemelvaart en Nationale Synode

Donderdag 31 mei vierden we de hemelvaart van Jezus onze Heere, Kroningsdag. In de dienst werd de hemelvaart van Jezus gekoppeld aan het verhaal van Mozes uit Exodus waar hij de berg Sinaï op gaat. Mozes ontvangt dan onder andere de 10 woorden voor een gelukkig leven. De bergbeklimming van de Sinaï door Mozes zou je een voorafschaduwing van de hemelvaart kunnen noemen. Mozes treedt de wolk binnen en ziet en ervaart iets van de heerlijkheid en glorie van God. Mozes is een type van Christus als hij daar pleit voor het volk Israël dat geen geduld kan opbrengen voor de terugkomst van Mozes. Het volk Israël besluit zelf een god te maken. Is onze kerkgeschiedenis ook niet vol van dit soort gedrag? Of moet ik het nog iets dichterbij zeggen, is onze kerk daar ook debet aan? 

Woensdag 29 mei ging ik naar de Nationale Synode 2019 in Dordrecht. Vierhonderd jaar geleden werd daar de Synode van Dordrecht afgesloten.  Besloten werd dat de ideeën van Gomarus de geldende geloofsleer zouden zijn. Kort gezegd komen die erop neer dat God bepaalt of een mens wel of niet verlost wordt. God heeft voorbeschikt wie wel en niet zalig worden. De mens heeft daar geen invloed op (de Predestinatieleer). Volgens Arminius (Remonstrant) is dat onjuist, de mens heeft zelf de keuze om in God te geloven en verlost te worden. Deze verschillen van inzicht hebben geleid tot strijd en verdeeldheid binnen het protestantisme. Die verdeeldheid leidde tot veel scheuringen en afscheidingen.

Nu 400 jaar later kijken we terug op een enorm versnipperd protestantisme en een kerk die in Noord-West Europa is terug gedrongen tot de marge van de maatschappij. Wij hebben onze eigen tientallen gouden kalveren gemaakt. Het zorgt nog steeds voor veel verwarring en vragen die ons afleiden van het brengen van het Goede Nieuws van de komst van Zijn Koninkrijk. Beschamend toch. Maar ook nu hebben we Iemand die voor ons pleit: zou de Heere Jezus onze Vader niet voorhouden dat Hij toch niet laat varen het werk dat Zijn Hand begon. 

Hoe kunnen wij, die van een heel andere orde dan God zijn een Godsleer of geloofsleer vervatten in woorden die vertellen hoe God precies denkt en werkt? Is dat al niet iets hoogmoedigs? Hebben we aan de Bijbel niet genoeg?

Zou de “Verklaring van Verbondenheid” die officiële afgevaardigden van bijna veertig verschillende, versplinterde kerken of geloofsgemeenschappen op deze Nationale Synode ondertekenden dan niet een lichtpunt zijn? In die verklaring erkennen de kerken elkaar, verklaren zij zich aan elkaar verbonden in Jezus Christus en in de geloofsbelijdenis van Nicea. Ook spraken zij uit dat zij elkaar liefhebben, elkaar helpen en een gezamenlijke roeping hebben in onze samenleving om te getuigen van Zijn liefde. Dat is toch mooi. De bezoekers van deze synode werden ook gevraagd op een kaart de verklaring te ondertekenen. Zo werd het dus gelijk ook persoonlijk gemaakt. En ja, ik heb die verklaring ook ondertekend. Oké ik ken ook het spreekwoord geen woorden maar daden, dus aan de slag om dat waar te maken. In de liederen die we samen zongen klonk iets van geestdrift door. 

Bij deze synode geen strijd, want nu werden de Remonstranten niet buiten de deur gezet. In de afgelopen maanden heeft de PKN zelfs een soort van excuus gemaakt richting de Remonstranten voor wat er toen is gebeurd in de omgang met elkaar.  Volgens mij kennen we tegenwoordig binnen onze kerk elementen van zowel de visie van Arminius als Gomarus, maar laten we het houden bij de oproep van Jezus: Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. (Mattheus 11:28) 

Eén afvaardiging miste ik in Dordrecht, onze oudste broeder. De Rooms Katholieken waren er wel, als waarnemer. Ik heb nog niet aan Gerrit de Fijter, de voorzitter van de stuurgroep Nationale Synode, kunnen vragen of ze onze oudste broeder wel of niet hebben uitgenodigd.  Volgens mij zou een herstel van die relatie echt de wereld op zijn kop zetten. Nog even geduld want Zijn Koninkrijk komt en dan is het 100% zeker dat we allen één zijn. Kijk maar naar de profetieën die tot vervulling komen deze dagen, we zien in deze tijd dat Joden uit alle delen van de wereld terugkeren naar Israël. (Jeremia 23:7-8; Jeremia 31:7-8; Jesaja 11:12; Zacharia 10:8 en 8:7-8; Amos 9:14-15) Ik hoop dat de synode in Jeruzalem niet nog eens 400 jaar op zich laat wachten…

Gijsbert Geluk, bezoeker van de Nationale Synode

Lees meer over de Nationale Synode.