Veilige kerk - Vertrouwenspersonen

De Hervormde gemeente Nunspeet wil een veilige gemeente zijn voor alle leden – jong en oud. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen. De gemeenteleden met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente maken geen misbruik van hun positie. De mensen met een speciale opdracht zijn de predikanten en pastorale medewerkers, de ouderlingen en diakenen, de vele vrijwilligers voor jeugdwerk, kinderwerk, ouderenzorg etc. En de overige vrijwilligers voor allerlei taken in de gemeente. Iedereen in de kerk met specifieke taken is gebonden aan de gedragscodes.

Veilige gemeente zijn is heel belangrijk. In een gebroken wereld is dit helaas niet vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt ongewenst gedrag en misbruik voor. Te denken valt verder aan financiële malversatie, intimidatie en dreiging. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door vragen en opmerkingen die over grenzen gaan, een te nadrukkelijke aanraking of andere ongewenste intimiteit.

Interne vertrouwenspersonen

In onze gemeente heeft de algemene kerkenraad een commissie gevormd met vertrouwenspersonen. De interne vertrouwenspersonen werken zelfstandig, zijn onafhankelijk en gaan vertrouwelijk om met verkregen informatie. Zij werken in opdracht van de algemene kerkenraad, maar niet namens de kerkenraad. De vertrouwenspersonen handelen onafhankelijk van de kerkenraad. Zij tekenen voor geheimhouding. De vertrouwenspersonen zijn er voor alle gemeenteleden, in alle wijkgemeenten. De vertrouwenspersonen zijn er uitsluitend voor misbruik in pastorale situaties.

Bespreekbaar maken

De interne vertrouwenspersonen hebben een preventieve taak door aandacht te hebben voor signalen van seksueel misbruik in kerkelijke relaties en het bespreekbaar maken van (preventie van) seksueel misbruik en andere vormen ongewenst gedrag binnen onze kerk.
Situaties die besproken kunnen worden met de vertrouwenspersoon zijn bijv.:

 • Pesten
 • Discriminatie
 • Agressie, geweld en manipulatie
 • Seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten en nieuwsgierigheden

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De taak van een vertrouwenspersoon is als volgt:

 • Eerste aanspreekpunt en steun zijn voor ouderen en jongeren uit de gemeente die in vertrouwen iets kwijt willen over (mogelijk) grensoverschrijdend gedrag in een pastorale situatie.
 • De vertrouwenspersoon wil vooral een luisterend oor zijn.
 • Hij/zij kan u helpen om (eventueel samen) een vervolgstap te ondernemen. Bij strafbare feiten kan een vertrouwenspersoon de politie op de hoogte brengen wanneer de melder daar niet toe in staat is of bij een levensbedreigende situatie.
 • Meedenken met de melder over eventuele aangiftes of klachtenprocedures en de melder daarin begeleiden. Eventueel op verzoek van en met instemming van de melder deze vertegenwoordigen.
 • Zo nodig wijzen op pastorale, psychologische, maatschappelijke, kerkelijke of juridische hulp. (Veilig Thuis, Slachtofferhulp, Bureau Jeugdzorg, plaatselijk maatschappelijk werk, kerkelijk meldpunt SMPR).
 • De vertrouwenspersoon mag en zal met jouw informatie niets doen zonder uw / jouw uitdrukkelijke toestemming.
 • Jaarlijks hebben de vertrouwenspersonen een gesprek met de algemene kerkenraad. Inhoudelijk worden geen incidenten en probleemsituaties aan de orde gesteld. Wel wordt op hoofdlijnen het beleid “Veilige gemeente” geëvalueerd en wordt beleidsmatig geadviseerd.

Begrenzing

De taak van de interne vertrouwenspersoon ligt niet op het gebied van pastoraat, hulpverlening, rechtsbijstand. Zij doen geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn. Dat betekent dat zij niet aan waarheidsvinding doen, zij gaan niet zelf op onderzoek uit, zij zijn geen therapeut, mediator, pastoraal medewerker of advocaat. Zij zijn geen aanspreekpunt voor “gewone” conflicten in de gemeente.

In vertrouwen

De interne vertrouwenspersoon doet niets zonder de klager hiervan op de hoogte te brengen. De vertrouwenspersonen staan naast het gemeentelid dat zich bij hen meldt en ondersteunen die persoon – jong en oud. Als je behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek rondom dit onderwerp kun je contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen.

Contact vertrouwenspersonen Hervormde gemeente Nunspeet

Er is op dit moment één centraal telefoonnummer. U kunt vragen naar de vertrouwenspersoon waar u graag mee wilt spreken. Dit is het nummer: 0341-787949

Verder kunt u mailen:

Misbruik

Mocht je anoniem met iemand anders dan de bovengenoemde vertrouwenspersonen willen spreken over iets wat je dwarszit, dan kun je ook rechtstreeks bellen naar het Meldpunt Misbruik.

Contact Meldpunt Misbruik

www.meldpuntmisbruik.nl
info@meldpuntmisbruik.nl
Telnr. 06 810 801 17 (ma-vrij 9:00 – 17:00)